HomeDe pest op de BeursPagina 40

JPEG (Deze pagina), 738.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

E
38 l
Om beter nieuwe aandeelen te kunnen plaatsen, verklaart
men ze prq‘e¢·e¢zZ boven de oude. - Er is natuurlijk geene be-
_ paalde verhouding in het bedrag van de oude tot de11ieuwe
aandeelen; bij den Chicago North-Wiestern b. v. was het be- j
drag der preferente aandeelen 21 millioen dollars, tegen
15 millioen dollars gewone. I
Men begint gewoonlgk spoedig na de concessie met het J ‘
verhypothekeeren van weg en gronden, meestal vóór men ze i
bezit 1). Gewoonlijk toch wordt er bepaald, dat de maat-
schappij eerst naar gelang der voltooiing den ZamZ­_qrmzá I
verkrijgt. Met hypotheken klimt men soms wel tot de
‘ tweede en derde en geeft er een’ tint aan van eerste; daar
men wel eens op een betrekkelijk klein gedeelte. grond of V
geprojeeteerden weg eerste hypotheek geeft en daarbij tweede
of derde op reeds vroeger verpande gedeelten. Men behoudt _
zoo het _m·csZige van Ie hypotheek. `
Bij het aankondigen dezer hypotheek- of, zooals men zegt,
obligatiedeeningen, wordt niet altijd der waarheid hulde gedaan. r, i
In hoogdravenden stijl worden advertentiën 2) en prospec-
tussen geschreven; waarvan de beweeringen niet zelden grove = il
onwaarheden bevatten. Het onjuiste van den inhoud van zulk
een prospectus ontdekt men echter eerst later. Men han­
delt dus voorzichtig er maar weinig waarde aan te hechten.
Om daarvan een voorbeeld te noemen, werd bij de Rockford ‘
Rock Island and St. Iiouis­maatschappij, in Illinois, verkondigd, gg
1) Bij den Vincent-Brainerd b. v. is een liypotheekleening tot een bedrag
van minstens 43.000 dollars per mile, berekend over den geheelen weg en den
landgrant, en nauwelijks is een derde van den weg gereed (Poor p. 348 zie p,).
2) Ik las dezer dagen eene zeer verleidelijke aanbieding van Milwaukec:
10 0/0 rente; tegen 100 "/U als koers van uitgifte; niet de bijvoeging (tus- _ ·
sehen de regels te _lezen), dat het een buitenkansje was, als 1nen het geluk
had ze te krijgen.
d gr g )r;_; >-Llfgr Y V _________>______;v" A AV «.«· v l i-I"""1t