HomeDe pest op de BeursPagina 39

JPEG (Deze pagina), 768.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

37
grondeigenaren te worden, door jaarlijksche afbetaling van
een gedeelte van den koopprijs. l
In N. Amerika ontvangt men dus, nadat de concessie voor
eene lijn verleend is, dat bijna altijd met het schenken van
aandeelen aan senatoren, eongresleden, of anderen Qofjcers
der verschillende staten) die haar bevorderen, gepaard gaat;
de gronden van den staat ten geschenke, zoowel wat be- 1
treft den aan te leggen spoorweg, als de aangrenzende gron-
den, hetgeen nu eens meer dan weder minder bedraagt 1). 4
t . De concessionaris is vrij in het bepalen van het aantal en `
bedrag der aandeelen (skmes). Ze hebben toch aanvankelijk
geene waarde; daar zij slechts een recht vertegenwoordigen.
Niet zelden behoudt de eoncessionaris ze dan ook voor zich,
evenals bij het stichten van banken met de zoogenaamde
oprichters­aandeelen het geval is. Later, als het publiek er
waarde aan gaat hechten, worden ze aan de beurs verhandeld,
en niet zelden door de directie gebruikt om er mede te j
_? speculeeren of bij déconiiture aan eene bevriende maatschappij ï
' voor weinig of niets in handen te spelen. De speculatie op
rijzing of daling in die .s·/mms wordt den directeur zeer gemak-
kelijk gemaakt, vooral door het recht om het aandeelenka­
pitaal te vergrooten 2) (lo zmler l/le slee/c; vgl. de Brie). lp
, l) De Union Pacilic b. v. ontving 12.800 acres per mile (waarvan echter
j slechts circa 200 miles (in de vallei der Platte rivier) goeden bouwgrond op- l
·+ leverden; de Paul en Pacilic 6.400 acres per mile. Bij Illinois heeft men
reeds van den beginne storting op de aandeelen gevraagd. Meermalen werd
echter gcducht met deze. aandeelen gespeeld; zóó zelfs, dat ze van 100 0/0 op
r 135 °/0; van 135 O/0 weder tot 40 “/0; van 40 0/,, weder tot lëll, van 124 `
weder tot 89 liepen. - De gouden eeuw der lllinois is voorbij.
2) Ook wordt deze maatregel door eene directie wel eens toegepast, om de _
vrachten, die bij zeker winstcijfer wel eens moeten worden vernii1nlr·rd, hoog t
T te houden. - 1[et Jïüllarl van 16 Nov. 1870 bevat eene lijst van :215 nnn. g
i dollars aandeelen door walering ry" Me sluck gecreëerd.
l
E ä
l l
l ;