HomeDe pest op de BeursPagina 38

JPEG (Deze pagina), 741.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

i 36
mogen opvatten voor de Amerikaansche spoorwegwaarden,
` word die niet door de ondervinding bepaald gelogenstraft.
IV. DE CONCESSIEN, AANDEELEN EN OBLIGATIEN.
Vergelijkt men de wijze van ondernemen en aanleggen
van spoorwegen in N. Amerika, in de laatste jaren gevolgd,
met die welke in Europa gebruikelijk is, ontwaart men
reeds van den beginne aan een groot verschil. Bij ons toch j
is men verplicht bij de concessie van eenige lijn een waar-
borgkapitaal te storten; daarna moet men de gronden, waar-
door de weg zal loopen, trachten te koopen of te doen
onteigenen. Terstond is men dus verplicht eene i¢zsc7M·g)`oi¢zg
op rmmleclerz open te stellen, en, nadat men daarmede de
gronden heeft aangekocht en den bouw begonnen, sluit men
hypothecaire leeningen, waardoor men de beurswaarde der
aandeelen voorloopig sterk drukt. Geheel anders is het in
_ Amerika. De ulandschenkingen”, ~ZcmcZ­g7·mzzfs”, namelijk zijn --
eene eigenaardige instelling, die het bouwen van spoorweg- i
lijnen in de richting die de landverhuizing wil volgen, bijzon-
der bevordert; terwijl door dezen maatregel het goevernement
bovendien gebaat wordt, daar het de overblijvende gronden
later voor hoogeren prijs dan vroeger zal kunnen verkoopen.
Minstens 15,000 miles spoorweg (circa de waarde van 11/2 A
milliard gulden) zouden dan ook, als improductief, niet zijn
aangelegd, indien de Zamrl-gmrzás er niet toe hadden bewo-
gen. De mindere standen worden hierdoor vrij wel gebaat.
Zij toch begeven zich voortdurend naar die streken waar A
werk (ontginning, bouw) te vinden is. Nergens zijn de
werkloonen dan ook zóó hoog, als in de pas gecoloniseerde
(nez0­seZáZerZ) staten, waarin spoorwegen worden aangelegd; Y
terwijl zelfs de arbeiders aan den weg in de gelegenheid zijn A
l
l