HomeDe pest op de BeursPagina 37

JPEG (Deze pagina), 750.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

I
I
ss
'I
bewijzen. Millioeuen bij millioenen dollars werden verspild;
men ofterde zijn eigen` weg op, om aan plaatselijke, de
meest kleingeestige jaloezie bot te vieren. i
De middelen, die de maatschappijen gebruikten, om zich j
te vrijwaren voor de nadeeligen gevolgen van die mede-
dinging en dien naijver is de consolidatie (aanheohting,
ineensmelting) met concurreerende en andere lijnen. Zoo
exploiteert {own mzzl opemle) de Chicago and North-Vestern ­
maatschappij thans 1.300miles; zij is eene scherpe concur-
rente geworden van de Milwaukee and St. Paul, die thans
1.000 miles op die wijze exploiteert, de Pennsylvania railroad
heeft zoo tot over 2400 miles haar gezag uitgebreid. Onge-
lukkig slechts, dat velen dier eonsolidatiiên de aanleiding zijn
tot het uitgeven van een groot aantal aandeelen of obligatiën,
soms als winst voor de eigenaars der geconsolideerde lijnen,
onder voorwendsel van aequalisatie der waarde. Dit was I
0. a. het geval met den Cleveland, Painesville en Ashtabula-
spoorweg, die 4.868.427 dollars kostte, maar bij de con-
solidatie met den Cleveland en Toledo spoorweg op 12.125.000 j
dollars werd berekend (Poor 1871. XXIII). Ook bi_j de
New-York Central Itailroad company, bij hare consolidatie
met de Hudson River, had iets dergelijks plaats. - Eene i
dergelijke kapitaalsvergrooting is meestal eene belasting op
het publiek. · ‘
Terwijl de vermeerdering van de bevolking der Vereenigde
Staten, e. 1.000.000 per jaar, die vroeger (1854 tot 1864)
3‘/2 °/0 per jaar bedroeg (de bevolking was in 1860 31
millioen, in 1870 38 millioen), gelijken tred houdt met het {
toenemen der welvaart; doet de vooruitgang der werktuig-
kunde en het aanwenden der natuurkrachten de hulpbron-
nen vermenigvuldigen en de exploitatiekosten verminderen. I
In dit opzicht zou men dus ook de gunstigste meening ·

l
I
I
` `~«~Qi.,,_________ _ ,_ _ j gg __p H en v