HomeDe pest op de BeursPagina 36

JPEG (Deze pagina), 717.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

34
leend aan particulieren of maatschappijen, reserveerde echter
het recht van den Staat tot vervallenverklaring
(repmlj en de administratie na te mogen gaan. Maar van
` het eerste recht is nooit gebruik gemaakt na voltooiing van
een weg, en slechts hoogst zeldzaam heeft de wetgevende
macht zich niet de administratie bemoeid. De zaken moes-
ten al zeer ver zijn gekomen, indien dit het geval werd. -
Hoe vele slaehtoilers maakte de ~Erie-ring ?” Hoe schandelijk
` moesten de handelingen der directie worden, vóór er eene
commissie van onderzoek werd benoemd. En wij zullen zien,
dat dit niets baatte; dat omkooping zelfs van de hoogste
lichamen en senatoren en congresleden dagelijks in Amerika
aan de orde is. '
In de meeste Staten van Noord­Amerika werd later in
het aanleggen van spoorwegen door algemeene wetsbepalingen
voorzien, waarbij telkens aan een bepaald aantal personen,
die zich daartoe vereenigden, door de verschillende staten het
volle recht werd gegeven om spoorwegen aan te leggen,
daar waar zij verkozen. De staat van New­York gaf daarin
(1850) het voorbeeld, door den »x_qememZ méZr0azZla20°’. De
groote staten, ook de nieuwere, namen haar over. Alle
plaatselijke wetten werden terzijde gesteld; en zoodoende de
volledige toepassing van het spoorwegstelsel op de handels-
behoefte verkregen. - Groote naijver ontsproot uit die vrij-
heid van aanleg. De verschillende Staten wilden hun` invloed
vergrooten, hunne welvaart zien stijgen, ware het ook ten
koste van hunne naburen. De vreeselijkste concurrentie
werd daarvan het gevolg. De Erie levert daarvan sprekende
overtroüen. ­-­- Dat bij deze lijnen door den Staat 2 directeuren zün benoemd,
en wat vertrouwen die verdienen zullen wij later zien. (Vgl. dwz Tex, ~An1e­
grikaansche spoorwegen aan de Amsterdamsche beurs", p. 69, 70).
` `¤~QQ_