HomeDe pest op de BeursPagina 35

JPEG (Deze pagina), 731.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

`i
E
1
i
kan niet worden ontkend, dat wij door de speculatiewoede
der laatste jaren op het gebied van den aanleg van spoor- X
wegen in dat werelddeel op denzelfden glibberigen weg gaan
, als vóór de financiëele katastrophe van het ja.ar 1837. ..
De millioenen-jacht van sommige bankiers, gepaard met I
het bovenmatig toenemen van het aantal Amerikaansche 1
spoorweg­concessiën; het in kort tijdsbestek onverkoopbare der
lcwzrlgmrzls; de oneerlijkheid der directiën; het overladen
der markten met rijp en groen, indien het aangevoerde slechts
grove winst afwerpt, en het bankstelsel, dat alles moet dek- l
ken, hebben ons andermaal gevoerd tot den rand van den j
afgrond eener Amerikaansche spoorwegkrisis, niet minder i j
- vreeselijk dan de vorige. ik
De toekomstige waarde der spoorwegen was zóó weinig
i voorzien door het mislukken der ondernemingen door de ·
Staten zelven tusschen 1830 en 1840, dat de verschillende
gewesten afzagen van elken aanleg voor eigene rekening. -
Behalve bij de zoogenaamde Pacijïc milromls en hunne
vertakkingen, ging elke concessie uitsluitend uit van j
de afzonderlijke staten 1). De concessiëu (c&a­2·le2·s), ver- 4
,.....1. j
1) Bij de Z/Prime Pacijïe bedraagt de lengte gebouwd onder toezicht en met
hulp van het congres c. 2500 miles, te weten: Union Pacific 1030 miles,
Central Pacific of` California 760 m., Kansas Paeiüe (Eastern div.) 400 m., ­
Central Pacific Branch (Atehison and Pike’s Peak), 100 m., Sioux City Branch
100 m. en de Western (California) Pacific 130 m. Voor den aanleg van deze
wegen heeft het goevernement 6 pCt. cmvency- (papier-) bonds uitgegeven, {
tot een bedrag van 63.616.000 dollars: op 300 miles ii 48.000 d. per mile,
op 976 miles à 32.000 d. p. m. en Op 12444 à 16.000 d. p. mile. Deze ll
obligatiën zijn 2e hypotheek op de respective lijnen. De verschillende maat-
sehappijeu mogen zelven obligatiën uitgeven tot een bedrag gelijk aan de sub-
sidie van het goeverneinent, als ie hypotheek op hare wegen. - Door den aan-
leg van dezen weg is de bevolking met 500.000 inwoners vermeerdei·d, en de ' jl
toegenomen belastingen hebben het bedrag van deu interest der bonds reeds
l
_ i E