HomeDe pest op de BeursPagina 34

JPEG (Deze pagina), 729.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

s 32
' wegen (hoofdzakelijk door het onbeproefde banksysteem) in
plaats van eene bron van welvaart, een zware last voor ka-
pitaal en nijverheid werden. Zelfs werden in het Westeii
en Zuiden lijnen, waaraan enorme sommen waren ten koste
gelegd, geheel verlaten. De spoorwegen waren dan ook
destijds meestal korte lijnen voor passagiers en konden dus
slechts weinig bijdragen tot bevordering van de materiëele
belangen des lands. Tieizjmeiz wazeiz er izoorliq (zoo hevig was
de schok!) om [le enorme zzerliezeiz wm áel lmirl te lier-
slellezz en {le algemeene uilpiilzfiiig eeizigermcnfe te vemziezfi-
gen. - Eerst de goudontdekkingen in California (184148)
gaven een nieuwen stoot aan het aanleggen van_openba1·e
werken. De ontwikkeling en de bloei van`_Noord-Amerika, .
thans zoo uitgebreid en bewonderingswaardig, dagteekent van
die groote gebeurtenis. Men begon het aanleggen van spoor- i
wegen te hervatten, en het net breidde zich uit in alle rich-
tingen. De bouw geschiedde’met ongekende kracht en
energie. Sedert de opening van de eerste sectie der Balti-
more Ohio in 1830 tot aan het einde van 18t8, een tijd-
vak van achttien jaar, waren e. 6.000 miles in exploitatie;
van 1849 tot 1872, in drie en twintig jaren werden boven-
dien 60,000 miles in exploitatie gebracht.
Hoezeer de spoorwegen in Noord-Amerika bijdroegen tot
den afvoer der producten, waardoor tevens de emigratie en i
den algemeene welvaart bevorderd werd, springt terstond in
het oog wanneer men let op het verschil der transport-
kosten. Dezen toch bedragen in de Vereen. Staten langs de
gewone wegen gemiddeld 20 Am. centen (f 0.50) per ion
en per mile, terwijl de vrachtprijs daarvan langs de spoor-
wegen slechts c. 11/2 Am. cent. bedraagt. Dat daardoor de
kring, waarin de landbouwer zgn koren 1net_voordeel kan
verzenden, zich uitbreidt behoeft geen betoog. Maar tevens
i `«A..._