HomeDe pest op de BeursPagina 33

JPEG (Deze pagina), 736.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

31 .
stens 10 miles in het uur zou afleggen. Door George Ste- .
» phenson werd dit vraagstuk uitstekend opgelost. Zijn loco- ,
· motief legde met de verlangde ballast 29% miles per uur af j
l (6 Oct. 1829). ­- Dit was de grenslijn tusschen het oude
en het nieuwe. In de plaats van de spierkracht trad de ,
kracht der natuur, oneindig in haar gebied en toch, binnen
hare eigene grenzen, onderworpen aan ’s menschen wil ge- 1
. reed zijn werk te verrichten, het werktuig te zijn ter bevor-
dering van zijne welvaart, in plaats van, zooals vroeger, het j
voorwerp van vrees en schrik te zijn.
Van den eersten belangrijken spoorweg in Noord­Amerika, l
de lijn Baltimore Ohio, werden 23 miles in 1830 geopend; j
_ het getal miles in de Verenigde Staten van Noord­Ame1·ika l
in exploitatie klom sedert dien tijd 1) tot bijna 70.000.
Sedert 1864 overtrof in elk jaar het aantal nieuw aange- f
legde en geëxploiteerde miles het vorige in klimmende mate
De oorlog tegen het Zuiden had dan ook jaren lang
l den spoorwegbouw zeer belemmerd. Hetgeen men ten achter
i was, werd nu ruimschoots ingehaald. Alleen in het jaar j
1872 b.v. werden c. 9000 miles 2) nieuwe spoorwegen in j
exploitatie gebracht. jl
Het aanleggen van spoorwegen der Vereenigde Staten
verooi·zaakte in den aanvang eene reusachtige speculatie,
die als een dwaalwind over het land woei; allerlei onder- 'A
nemingen werden op touw gezet, banken verrezen als padde-
‘ stoelen om den spoorwegbouw te bevorderen, totdat in 1837 j
eene geduchte {inanciëele krisis losbarstte, waarbij de spoor- V
._....._._.._. jl
I) Vergelijk voor alle statistieke opgaven H. v. Poon, Jllmzzwlnfihe rail-
roards 0f the United Slates of America. 1872-1873; van wiens werk ikin
· deze brochure veel gebruik heb gemaakt; te meer daar en de prijs, f 15, en
de taal het slechts in handen van weinigen doet komen. {
2) Een Am. mile is 1609 meters. I
il
L
l
r i;
. J