HomeDe pest op de BeursPagina 31

JPEG (Deze pagina), 675.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

er
ii
l r l
i
1
l E
E II° GEDEELTE. j
l
j III. HET ONTSTAAN EN DE UITBREIDING DER 1
SPOORWEGEN IN NOORD­AMERIKA. I
Om den lezer een helder begrip te geven van het enorm
belang, dat het kapitaal heeft bij de Amerikaansche spoor- i
wegleeningen, ben ik verplicht eene schets te geven van den l
loop der ontwikkeling van de middelen van vervoer in 1
Noord­Amerika. ­­- In geen land ter: wereld zijn op zóó groote j l
schaal werken ondernomen en voltooid. In geen land was er
echter ook zóó groote behoefte aan. De bevolking breidde er
zich uit landwaarts in, over de vlakten en had geene mark-
ten voor hare producten dan die, welke zij steeds verder `
achter zich liet.
De groote VVashington deed reeds vóór den v1·ijheidsoorlog j
een nauwkeurig onderzoek in verschillende territories, en ~
wees onder anderen in een brief aan den goeverneur van i
Virginia, die wel de scherpzinuigste is, dien hij ooit heeft ijf
geschreven, op de noodzakelijkheid, van goede wagerz als een L
I eerste vereischte, zoowel om de eenheid van het volk als
om de algemeene welvaart te bevorderen. 1
De middelen van vervoer werken dan ook sterk terug op
de waarde ook der producten. Zooveel mogelijk vestigden zich "j
daarom aanvankelijk de immigranten langs de bevaarbare
rivieren. Maar toen de bevolking over het Allegheny-gebergte «
naar de groote vlakten afdaalde, deed zich de behoefte aan
l
,1
I l
g L;__ . . In en ~­~»»~«-- i'