HomeDe pest op de BeursPagina 25

JPEG (Deze pagina), 756.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
i
l
23
ning voor geen vierde genomen; maar daar op de enkele
stukken geen reductie zijn kon en ieder dezer inschrijvers
dus het volle bedrag der inschrijving ontving, vormde dit
alleen bijna drie vierde van het ingeschrevene. De koersen
werden daarna opgedreven; niets is gemakkelijker dan dit,
al wordt er ook geen stuk reëel'verhandeld.”
~De opmerking werd mij eens gemaakt, dat de beursaiiaire
l dikwijls veel overeenkomst heeft met hetgeen men zag aan een i
jr speelbank, b. v. Wiesbaden, zaliger gedachtenis. Daar bespeu1·de
i men bg den aanvang van het spel, als er nog slechts weinige
{ vreemdelingen waren, verscheidene zeer deftige lieden, dage-
l lijks dezelfden, die zich aan de groene tafel plaatsten, men zag
hen g1·ove winsten maken. Men zag echter deze personen,
` den een na den ander door eene zijdeur verdwijnen, naarmate
j er meer publiek de zaal binnentrad, zich aan de tafel plaatste
en .... verloor. Die gelukkige spelers waren handlangers,
r/croupiers”, dat winnen: z/valsch spel.°°
«/Zoo gaat het ook op de beurs, Verax, en ofschoon beurs-
manoeuvres ongeoorloofd zijn, wie bewijst of kan bewijzen, dat
de talrijke koopers en verkoopers allen niet gezamenlijk door
de derde hand voor één zelfde huis werken? Wie durft dit ij
ueerste firma’s", die zich daartoe verlagen, al is men er ten
volle van overtuigd, voor de voeten werpen? Het bewijs
j kan immers alleen uit de boeken worden geleve1·d, die ze `
_ zeker niet ter uwe1· beschikking zullen stellen. Op dagen
W dat er geen stuk te Leipzig verhandeld werd, liet men door
i een paar huurlingen een hoogen koers maken, 5 “/«> hooger. E
Dat lokte koopers uit de provincie. Als men op een goeden prijs, E
als 70 °/0 gedaan was, wilde verkoopen, liet men verkoopen
voor den middenkoers en liet dan, als er geen vreemden meer
waren, door een` huurling een koers van 80 "/0 maken. Dan
j verkocht men dus a 75 °/0. Een aardig slaatje was daaruit
‘ l
i
W
X,