HomeDe pest op de BeursPagina 24

JPEG (Deze pagina), 764.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

22
Adio!"-­ //Ad_jé”: klonk het van achteruit den corridor. ”t Was
de stem van Wissel, die, uit vrees voor tocht, op een afstand
was gebleven, daar hij het zijn’ compagnon wel toevertrouwde.
Bij het verlaten der deur gaf Macaire aan den livereiknecht
_ een paar obligatiën voor een fooi, en beklom het voor hem _
gereed staande rijtuig, dat hem naar zijn hötel voerde.
[/Uw verhaal, Izaak, heeft veel overeenkomst met dat van
i de bekende firma Steen en Olie met de petroleumbronnen.” l
»/Die geschiedenis is mij niet bekend.” jr
»/Dan zal ik u die in een paar woorden meêdeelen. Steen i
en Olie waren beiden geen 100 dollars rijk. Ten tijde van {
F den aanvang der petroleum­ontdekkingen, kochten ze zich een l
dandy­costuum, dat ze niet eens konden betalen, en begaven
zich naar de bronnen. Met veel ophef spraken ze van hunne j
relatiën, kwamen in aanraking met een grondeigenaar uit i
die buurt, vroegen wat hij voor zijn grond eischte, ontvin-
gen schriftelijk bewijs, dat zij het voor zekere som konden
koopen, begaven zich daarmeê naar new-York, kochten voor
aandeelen commissarissen enz., enz. Zij plaatsten werkelijk
de aandeelen. Er waren er NB. van de 100,000 Ei 100 dol#
lars 50,000 cadeau gemaakt. En ziet! de zaak gelukte. W er-
kelijk werd er petroleum gevonden. De actiën stegen tot
300 °/o, 400 °/0. Maar plotseling gaf de bron geen petro-
leum meer. De actiën daalden, daalden .... en thans staan
ze onder nul, daar er nog een belangrijk deiicit is." r
”Maar laat ik den draad weder in handen nemen, ze zon . j
mij geheel ontvallen door die petroleum­historie .... Na
een week (eerder kon de geduchte berekening niet gereed
zijn) laat z/de firma" annonceeren, dat er slechts 25 °/0 der
inschrijvingen werd aangenomen. Terstond is de koers 5 °/0 agio,
door dat zij, die de helft hunner inschrijving hadden ver-
kocht, zich moesten dekken. Inderdaad was echter de lee- 1 ‘
l
l