HomeDe pest op de BeursPagina 22

JPEG (Deze pagina), 735.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

I
l
20
voorgeschreven: de rijkste producten der wereld, goud-, zil-
ver-, koper- en koolmijneng het beste land voor volksver-
huizing: //Haast je! rep je! Maak dat je er komt! Dok
op met je geld of je kans is verkeken! Nooit komt zoo
iets weer! !” - De prospectus was een waar rneesterstuk;
men kon er niet uit lezen, of Wissel en Ruiter de stellers
waren; hoe meer men dien las, des te duisterder werd het.
Duizenden liefhebbers maakten queue voor het huis van
den bankier, ten A7 ure des ochtends; ofschoon eerst ten 10
ure de deur werd geopend. De booze wereld zeide wel, dat r
aan een honderd huurlingen last gegeven was één stuk te
komen inschrijven, aan honderd anderen den raad gegeven
het te doen, dat men hun assureerde 5 °/0 winst binnen één
maand; maar dit waren natuurlijk lastertongen. Ruiter tele-
grafeert twee- driemaal aan zijn correspondenten, aan wie .
2 à 5 °/o provisie beloofd was, dat het storm liep; dat hij aan-
ried de inschrijvingen te verdubbelen. Reeds ten 12 ure
werd de inschrijving gesloten verklaard. De slag was ge-
slagen ..... R
«/Triomph !” klonk het bij Wissel op de soirée, die ter eere
van den grooten Macaire was aangelegd. Er werd gedanst;
Macaire genoot de eer met mevrouw, of mevrouw genoot
de eer met Macaire het bal te openen. Als ware men op
een Bacchus-feest, zag men alles zwaaien en zwieren door de
schitterend verlichte zalen. - Zoo ging het door tot laat in
den nacht. Met Ruiter aan den arm verliet Macaire de zaal, "
en na de noodige omhelzingen (Za l’AZZemamZe), naar de
deur geleid, waar een schitterende equipage hem wachtte,
om hem naar zijn hötel terug te voeren. Bij het verlaten
aan de deur sprak Macaire nog tot zijn vriend Ruiter: r/lk
wist wel, dat gij dat zaakje eerder aandurfdet dan Wissel.
Ik zal wel voor alles zorg dragen, Wissel is er nu toch