HomeDe pest op de BeursPagina 20

JPEG (Deze pagina), 758.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

18
als die onverhoopt mochten uitblijven, welnu dan betaalt gij
den coupon van het geld, dat gij voor de obligatiën maakt.
Houd er voor alle zekerheid geld van in en deponeer dat
bij een als solied bekend etablissement; kondig aan dat de
coupon te new-York, te Boston betaalbaar is, dat geeft ere- ’
diet, al is daar ook nooit één obligatie geweest en al zijn de
huizen, die de betaling annonceeren, slechts uwe mandatarissen.
beweert dan tegenover de keepers ke! gehl te incas-
seereu. Niet dat ik den weg niet voor goed houd, integen~
deel: wel 50 °/o rente kan die eplevereu. Mareheert de zaak, '
hetgeen ik voor zeker houd, dan wordt gij de iinanciëele
afgod der burgerij, en een hunner vertegenwoordigers in den · _
gemeenteraad of bij de volksvertegenwoordiging. Mocht het
_ E echter onverhoopt, dat ik echter niet geloof, tegenloopen,
(gij weet in dit tranendal is alles mogelijk,) laat gij vooraf,
om clevz sckek te breken, door een uwer handlangers annon-
ceeren, dat, als tegen verwachting de coupon niet wordt be-
taald, er nog hypothecaire waarde genoeg is om de houders _
te voldoen; wordt de coupon op den vervaldag niet betaald,
dan schrijft gij, dat het bericht van de staking u nog niet
officiëel is geworden, dat gij blijft hopen, en laat intusschen
ee11 comité vormen om voor de fondsenhouders te zorgen. .
Dreig, te Ezelstein natuurlijk, met verkoopen van den spoor-
weg, al hebt gij er slechts tweede of derde hypotheek op en
al is die geen tiende der schuld waard. Dat alles zal doen
denken, dat gij van den prins geen kwaad weet. Herhaal W
nu en dan: dat hoop is op schikking; men houdt zich
in het ongeluk aan elken stroohalm vast. Nu en dan plaatst ·
gij een mooi rapport, waaronder gij onzen naam kunt zet­­
ten, dat de zaak lang niet verloren is, en wel in het En-
. gelsch, met de vertaling er onder, dat is een
bewijs van auten ieitei . Ga zoo voort, totdat de zaak in
. ' i _ ‘~