HomeDe pest op de BeursPagina 16

JPEG (Deze pagina), 720.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
l
i
14
i dat men daar voor eigen nijverheid niets over heeft, maar
ii wel zich door het lokaas van hooge rente verleiden laat om
j deel te nemen in gevaarlijke spoorwegleening-operatiën uit i
{ den vreemde, terwijl ze naauwelijks weten waar het land,
t waardoor de spoorweg moet loopen, op de kaart te vinden
[ is, en dat ze dom genoeg zijn zich te laten leiden door Ik
E commissionairs, die niets dan werktuigen van bankiers zijn. `,
` Gij weet welke onbeduidende sehepsels dat soms zijn. [ler-
innert gij u niet dien straatmuziekant en dien schoenepoetser, ~·=’
die men nog een dag te voren op de straat in functie kon
i zien en door zekeren bankier tot commissionairs verheven
werden en zoo gelijk gesteld met veerste huizen” (een ware
parodie !)" ?
z/Ik heb dit wel meer gehoord, Izaak, maar ik hoor, dat
die bankier dit uit menschlievendheid deed. Hij had er zich
niet over te beklagen, daar die menschen steeds aan hunne
verplichtingen voldeden, beter zelfs dan menige grootere _
* firma; en wat waren sommige van dezen vroeger!” i"
i »/Gij dwaalt noodeloos af van het onderwerp, Verax; de .
i menschen deden niet veel zaken met hen. Spelen konden ze J
dus niet, en ik wil slechts dit zeggen, dat de Hollanders i
raad vragen aan commissionairs, waaronder er zijn die er in i
j het minst niets van weten en wier belang het niet altijd is
j de waarheid te zeggen 1). Bovendien vergeet niet, dat men j
l ­­»­­­­­ .
i 1) Slechts één enkel geval is mij bekend, in de stad Koepondam, dat een g
j eerste bediende op een kantoor, door züne positie wel genoodzaakt, tegen zijn ,
geweten, aan de cliënten zekere, thans insolvente, obligatiën aan te bevelen, S
j zijn ontslag nam en zelf een kantoor elders oprichtte. Ik wenschte hier wel
i te kunnen bijvoegen, dat ook een lid züner familie zich van de aanprijzing j`
j van obligatien, die gebleken zijn van onwaarde te zün, had onthouden. lle
l meeste eniployós denken echter; ·»Ver an den Sehiissel sitzt muss ll’1llLCSS€H,”
zoo als bankier Oetser pleegt te zeggen. ·
I
l jj
i i

gn