HomeDe pest op de BeursPagina 14

JPEG (Deze pagina), 740.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

( Q
' Q
12 l
( nauwelijks gekend, en het bleek later grootendeels heigrmzd,
l overigens onvruchtbaar te zijn, door de lndianen aanhoudend
á verontrust, alleen in het vóór· en najaar bewoonbaar en dus
l voor landverhuizing geheel ongeschikt.
Tien als solide bekende lieden werden doo1· de beide con- .
I oessionarissen overgehaald den hoarrl of clirectcrs (directie, ‘
commissarissen enz.) te vormen, voor de nietige douoeur van i
1000 aandeelen ïn. 100 dollars. Nobeler lieden zouden tot
dien prijs hun° naam hebben willen leenen, althans hier te
Leipzig, laat staan in Amerika. ­ Nu moest de machine ilxv J
in beweging worden gebracht. Ze huren een kantoor in de
hoofdstad van het rijk, nemen een` reehtsgeleerde aan, die
alle papieren, vooral schotvrij, opmaakt, koopen steenkolen,
graan, katoen, knollen, citroenen enz. en stellen dat netjes in
ilessehen ten toon, als waren het producten van den grond,
waardoor de spoorweg zou loopen.
Maar hoe aan geld te komen. »/Aandeelen brengen geld
. in,” dus redeneerden zij, ewij betalen de aannemers van
den weg met aandeelen, en kan men de aandeelen 11iet
l · plaatsen, behouden wij ze en geven 7 ïv. 10 °/0 hypotheeko-
bligatiën uit, driemaal, tienmaal zooveel als de grond waard
I is. De grond is nu wel vooreerst niets waard en wordt
eerst ons eigendom als de weg er door gelegd is, maar als
E men 2200r {le hgpctheehcbligatièbz gelcl geeft, elan leggen
j {len weg; leggen wij den weg, dan krijgen wij den grond; _,,
[ wij liegen dus niet als wij zeggen den grond te bezitten;
wij cliscmzteeren slechts de waarheid cp lang (misschien eeuwig)
j zicht; - wie twijfelt heveazrliew aan {le salirliteit van eerste
I hgpctheeh in solide lajzrZen?`° De aankondigingen luidden:
v De groote Atlantic-Paul-spoorwegmaatschappij, president
Jllaeaire, viee­president Geweldig`, commissarissen Fats0e7z­ `
lijh, Eerlijk, Sclirle e. a.; twintig millioen acres beste
I