HomeDe pest op de BeursPagina 13

JPEG (Deze pagina), 744.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

i I

11 ,
fairetje. Gij kunt dan de zaak eens van den beginne aan A
gadeslaan en eens zien hoe een modderbron tot een goud- Q
stroom kan aanwassen. Brandende van dorst naar een lui,
genotrijk leven en weinig geneigd te trachten door inbraak, »
diefstal of moord dit doel te bereiken; afgunstig dat zijn j
buurman, 'de ex-tandmeester Tooth, door te pralen met zijne
zuiver republikeinsche gevoelens, van het capittel van Texas l
een e/meter (concessie) voor een spoorweg had weten te
verkrijgen, evenals ware het een oost-Indisch suikercon­
T7, tract, en er millionair bij geworden was, peinsde hij ruste-
‘ loos: hoe ook hij zijn` naam als directeur van eene spoor-
wegmaatschappij zou kunnen gedrukt zien. Met weinig geld
(veel te geven was hem onmogelijk) en veel goede woorden
ontdekte hij hoe men het moest aanleggen. Hij begaf zich i
naar den president van het VVetgcvend lichaam van Texas,
beloofde dezen tien duizend aandeelen ïr 100 dollars in zijne
onderneming cadeau en kreeg door dit krachtige argu-
ment concessie voor de door hem gevraagde lijn Atlantic-
Paul, onder voorwaarde dat een neef van den president, de
achtbare heer Gouddief, die concessie met hem zou deelen. j
De concessionarissen zouden aan weerszijden van den spoor-
weglijn 40 mites grond in eigendom ontvangen, ïmarmatezle
exploitatie vcïclerrle, en zij zouden aandeelen of hypotheek- (
obligatiën mogen uitgeven, naarmate het `hun goed voor- i 2
_, kwam. Bovendien waren er wel makelaars te vinden, die,
desgevorderd, den grond zoo hoog taxeerden als men wilde;
ii hoe hooger hoe liever, daar percentsgewijze hun moeite
beloond werd.” - lloe gelukkig, dacht ik bij mijzelven, l
` dat dit in Nederland anders is. - x/Die toevoeging van j
den achtbaren heer Gouddief bracht Macaire geluk aan;
hetgeen te meer van belang was, omdat hij niet gelukkig l
geweest was in de keuze van de concessie; hij had het land
l
nm . T . _m, r,n.,n...- M- "'i