HomeDe pest op de BeursPagina 12

JPEG (Deze pagina), 705.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

A 10
len en ondersteund te worden; een emittent zelfs laat zich,
E als het kan tot president benoemen (al ware het ook ra-
1 tioneeler, dat hij aan een vrij gekozen comité opheldering
1 verstrekte). Somtijds vraagt men nog eene storting voor
de onkosten, die men zal moeten maken om zich recht te
j verschaiien, dat brengt nog eens een aardig stuivertje op.” *
j »/Maar, lzaak, tot dat bijpassen kan men toch iemand niet
i dwingen, als men reeds zoo veel verliest dan nog te moeten
betalen? Dat is immers toch ook w_eg ?"
»/Dat behoeft ook niet, gij zijt geheel vrij te storten of `”'
niet; het eenige waarom men het doet is, dat eenvoudig de ‘
stukken, waarop de storting niet afgestempeld is, onlever­
baar worden verklaard ï). ­- Het publiek houdt zich dan
overtuigd, dat men dag en nacht voor zijne belangen werk-
zaam is, de emittent publiceert telegrammen van zijn corres-
pondent in Amerika (al zou de booze wereld zeggen, dat
men dezen laat telegrafeeren wat men wil), laat allerlei hoop-
gevende strikken plaatsen, ook in linaneiëele bladen, en houdt
het publiek in hoopvolle spanning; de gemoederen bedaren,
i de spoorwegen verdvvijuen van de noteering en menigeen
l lacht in zijn vuistje over de lichtgeloovigheid van het publiek.
Quiz? est scilvis iiifamici mammie 2) zegt luvenalis en
i niet hem een man met een elastiek geweten, een vkerel
i met een kop." .
i Dit is de gewone geschiedenis van de ziekte, waaraan J
V het kind geboren wordt en bijna altijd sterft.
z alk zal u eens verhalen, Verax, hoe mijn vriendin Ame- ' (
F rika, generaal Macaire, het aanlegde met een spoorvvegaf-
i 1) Verg. hierachter over de storting bü Galveston. -- Hoe is het met
de stempeling der Eries gegaan?
t :2) ~Wie bekonnnert zich over eerloosheid als hij zijn koetjes op ’t drooge
heeft." --- «« Kon Iuvenalis geen Hollandsch" vraagt een Arnhemmer.