HomeDe pest op de BeursPagina 1

JPEG (Deze pagina), 471.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

ná · A · · v ·j »«· *~···"··­·-~·‘··1 "` "’"’ " ’ " ' ' "'__à l
_ .., . ` Y""áï»·`xE'{M ` _____ _ ___ _ · Ah {
E E j§;;;ï.Eï<E>€"ïWEïi
à X
DE PEST OP DE BEURS. N
E WAARSCHUWING AAN ALLE LIEFHEBBERS
" vm
1. ' ’ 5 • V
E A111011kïm11s0l1<> Spcmxweg-Wzma,1<lu11v
_ lNZUN1)l§l{I·lEl.lJ GEHLUHT `
V `|.'(Yl
. Z
I)E,läl£VONEl{5 um 1>1<uv1x<;11"~ix g Sl
DUUR {
:i:;>r. v E 12, A X. §·
·
;MSTEl§,l)LM, E
xx. « 1a cx. w uw ncmrma
wm, Q è
- A -M-A--A--~ ·· A AA A- Ac- gm ,

1