HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 693.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

(
7
j gevraagd worden, aanhoudend moesten er middelen worden
beraamd om den verkoop mogelijk te maken; bijna nooit
ging het zonder herten en stooten, bijna altijd met tal
van bezwaren gepaard.
_ De prijzen zijn in die zes jaren ongeveer 12 centen
gedaald; die verlaging alléén aan het veilingstelsel te
li wijten, ware eene groote overdrijving; moet vóór
alles daarin gezocht worden dat de hooge prijzen den
aajnplant büna overal hebben doen uitbreiden, en dat
er een korte tijd geweest is waarin het toenemend verbruik
geen geheel gelijken tred heeft gehouden met den vermeer-
1 derden aanvoer; - voorts is zij voor een goed deel toe
N te schrijven aan de gevolgen van den A merikaansehen
jl oorlog, die gedurende verscheidene jaren het koHij­
verbruik aldaar te lande aanmerkelijk heeft doen afnemen, -
(
l en eindelijk voor een niet gering deel aan de ver-
meerderde en versnelde middelen van vervoer en
gem eensehap, waardoor het houden van groote voor-
raden bn den tusschenhandel niet meer zoo noodzakelijk
is als vroeger, en ten gevolge waarvan de voorraden die
I vroeger altijd in de binnenlanden aanwezig waren en dus
in de statistieke gegevens niet waren opgenomen ­ eene
plaats hebben gevonden onder de natuurlijk in den lateren
j tijd daardoor niet weinig aaugegrocide voorraden der
hoofdniarkten.
€ Wvare het dus sehromelijke overdrijving, de daling der l
j koffijprijzen van 1864 tot 1869 allóón aan het veranderd ll
K veilingstelsel toe te schrijven , het is geene overdrüving, ll
te zeggen dat de maandelijksehe veilingen de daling heb- A
ben in de hand gewerkt. l*
li
l
‘ l

P
e -· -­­­­_­%r rl