HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 653.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

l
1
6
ten offer zonden willen gebragt zien :1:111 eene enverza1l.e-~
lijke sehatkist. i
Had n1en in 186-L bij de invoering Vàlll l1et stelsel van
n1aandeli_jksel1e veilingen de vraag willen l)(32lllJCWO()l’(lC11 l1ee _
men den meest niogelijken druk op de prijzen van Java
kol’fi_j in `t bi_jzo11der en van kotlij in °t algenieen, l(O11 li
uitoefenen, nien zen inderdaad geen beteren weg hebben
l{lllll]Ol1 inslaan. Daar men intussehen die bedoeling 11:1-
tnurlijk niet gehad heeiï. (l()(£l1 het stelsel heeft ingevoerd
on1 zoo mogelijk hoogere (innners althans geen lagere) prijzen
te verkrijgen. en daar de wijze van veilen zee als die l
nu zes _jaren lang gevolgd is. ontegenzeggelijk nadeelig op ,
de prijzen gewerkt heeft en bijna geen voorstanders meer -
doeh i11 alle rigtingen de hevigste tegenstanders, telt - killl
1nen thans na voldeenden proeftijd, zeggen dat de inaande- l
lijksehe veilingen i11 het 2llgClll(5()1l niet hebben beantwoord
ïlïlll de verwachtingen die 1nen er van keesterde, teen men ­
wi_j zijn er van overtuigd , niet de beste bedoelingen - ($011 be-
proeld stelsel dat de schoonste nitkonisten opleverde, afbrak
om er een o11beke11d nienw voor in de plaats te stellen.
Het 11lOllVC raderwerk faalde reeds van den aanvang af
aan , e11 waren toen niet bijzondere ornstandigheden ter hulpe
gekomen, de oogen zonden welligt spoediger zijn opengegaan.
,]LQCSCllCl(lO1l van de slechts door enkele tnssehenpeezen
atgebrokeiie, bijna '()<)l`t(llll'C]l(_l(‘ daling die wi_j gehad heb-
ben . was er in den loop van den toestel zelven iets Z
streets, iets gewrongens, iets dat het bewijs leverde, dat j
het er keeper noeh verkooper wel onder ging. a2111ll()ll­· je
dend inoest ein verzekeringen ointrent volgende veilingen
ja
jl
l
1
P