HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 659.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

I
I
4 I
ä
toestand verkeeren - te doen is om de kotïij zoo goed
mogelijk te verkooj>en. ii
/xYie zou dat niet wensehen?°` vraagt ongetwijteld
menige theoretieus, uxnaar", voegt hij er hij, zr wilt het
r/onmogelijke l>ej>roeven; vergeet- dat op alle markten I
r/de prijzen uitsluitend geregeld worden door de verhouding I
xxdie er bestaat tussehen de vraag en het aanbod en dat
«/daaraan niets te veranderen is."
livij antwoorden vooreerst: dat wat voor alle andere
markten waar moge zijn , het dezirom nog niet altijd voor
de onze is, omdat deze in een geheel anderen toestand
verkeert dan gene; en ten anderen dat onze bijzondere
toestand medehrengt, dat wij kunnen doen dat, waartoe 5
' geene andere markt in staat is.
Dat onze toestanden niet geen andere kunnen vergeleken
worden, blijkt reeds nit het opschrift dezer regelen: een j
ko t`i`ij­veilin g~stel>= el. - Vlaar elders l>estaat dat? Ytvaa r I]
komt nagenoeg een zesde gedeelte der wereldprodnktie van
een artikel van allereerste levenshehoette in óóne hand, .
die heer en meester is daarmede naar welgevallen te
handelen ?
Volgt hieruit dat die toestand ons in staat stelt te kun-
nen doen wat niemand naast ons vermag, dan ligt het K:
ook voor de hand dat getracht moet worden daarvan
zooveel mogelijk ten onzen nntte partij te trekken. En
nn beweren wij dat voor ons wel degelijk wat te doen is I
om door de wijze waarop het aanhod geschiedt, invloed op j
de vraag nit te oeätnen. ~ Men versta ons wel, wij he-
weren niet dat men de noodzakelijke verhouding tusschen I
vraag en aanbod zoude kunnen wegeijteren; - verre van
I
il

I
I