HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 705.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

F, `:`· ·W¥;.'j;:ï' ‘ * ’ ','< *' " T` " ·: ’^' ~‘ *·•­·" ***^¤1W{1!§ç«•j§g,­e# ·j··j­~ ···r·~#•­·· · *"· ··« 1 ~ ‘·"~»‘ï ·’·
ze
Bleu wil bij ons - C11 daarop komt l1et 11eer - in stirijd
lll("f alle goede llälll(l(‘lSl)(‘gl'll)P(`^ll 011 i11 tegenstelling met
wat 111011 voor alle a11<l01*0 landen ]1‘ZLl`I!l1l'llll{ en goed vi11dt,-
den 0ig011aa1* d0 gelegenheid <)1Yl1(‘1ïl(‘l1 t0 doen wat hij kan
om de hoogste l)l'l.lZ(‘ll te maken, alleen om de vol- l4_*
doening te smaken 0e11 o1111atu111*lijk llgüllïlülll
0011 Dïll`lllll'll_ll(Ull weg te zien bewaiidelen.
‘1Yi_j hebben getracht door deze regelen de voordeelen
aan 0011 kwa1*taalstels0l verbonden, in het lieht te stellen. - 1
Vi_j weten het zeer goed, dat er z11lle11 gevonden worden
die ons zullen beselinldigen van teruggang e11 strijd tegen
<l011 geest Yüll den tijd. lvij zullen o11s dat i11tussel1e11 E
getroosten , onulat wij voor onszelven de overtuiging* l1eb- l i
ben dat l1et 01*011 verkeerd is onvoorwaatrdelijk aan het
oude te heeliten, omdat het oud is en terug voert, als dat
het dwaas 011 (H1'(‘1'i1l1l\'()()l'(l(ëll_ll~Z is het nieuwe te verdedi-
ge11 (*11 te volgen, alleen o111<latl10t nieuw is 011 vooruit
streeft.
lllat wij wensehen (*11 1va;11·to0 wij hopen bijgedragen te
hebben, is zooveel mogelijk lielderlieid te zien v01*sp1·0ide11
over eene zaak van zoo groot belang als deze. - lllij
hopen door velen op dien weg te worden gevolgd, en dat
niet alleen - zoo als tot nu toe maar al te dikwerf uit-
sluiten d ll(‘l' geval was ­- door koopers , inaazr ook door ‘·g1i`
z00l1a11delaa1‘s, zij die in den grond der zaak toch dezelfde
belangen te verdedigen hebben als de Nederlandselie Handel.-
Ma atsehapp . `
ll11'l"[`l{lïl),1I: ll Nl()'(‘l1l>(^1` lälïiï.