HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 689.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

I
j l
i
j «:
l l
19
t 2
te doorworstelen hebben , wij ontveinzen ’t ons niet; maar
dit schijnt ons zeker dat de druk der volgende veilingen
j - al zijn zij grooter - op een afstand van 3 maanden veel
minder zwaar zal zijn en veel minder belemmerend zal
tusschen beiden treden , dan dit bij kleine veilingen op
l afstanden van eene maand ot` eene week noodwendig het
geval moet zijn.
;j In plaats van - zooals het gevolg van wekelijkschen of
dagelijkschen verkoop zou zijn ­ met de vreemde markten
eene ware jagt te houden wie het laagst wil verkoopen ,
zal er bij kwartaalveilingen veel meer een wedijver zijn
wie de hoogste prijzen kan maken , want de tijdruimte van
3 maanden zal den nederlandsehen kooper zich evenmin
doen haasten zoo dadelijk met verlies te verkoopen, als .
dat hij den vreemden eigenaar zoo dadelijk zal noodzaken
zijne prijzen te verlagen, wil hij de mededinging kunnen
j volhouden.
ej In het kort, terwijl nu de verbruiker bijna alleen opper-
magtig is, zal dan de magt tusschen houder en afnemer
l meer billijk verdeeld worden.
j De theoriën van den nieuweren tijd verliezen dikwert
l de praktijk geheel uit het oog, terwijl het juist daarop
l is, dat in deze zaak meer büzonder moet gelet worden.
, De voorstanders van meer dagelijksohen verkoop spreken
er altijd van, dat de Londensehe markt zoo groot is ge~
j worden en dat wij daardoor niet meer zijn wat wij waren; ­~
I dat wij dus nu moeten volgen, in plaats van zooals
vroeger den toon aan te geven, doeli zij verliezen uit het
j oog dat onze eene groote verkooper en ons uitnemend
I produkt deze stelling grootendeels te niet doen.
C