HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 701.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

F { I
18
l
Dat wij bi_j een zoodanig stelsel monsternitgifte op den
voorgrond stellen, spreekt van zelf`. Zonder thans de vraag
te onderzoeken ot` het al dan niet uitgeven van monsters
bij de maandelijkselie veilingen goed ot` verkeerd was, zijn
`
wij van oordeel dat bij een kwartaal stelsel van niet-nitgif`te
geen sprake meer kan zijn. Die veilingen worden te groot,
het zijn te zeer gebeurtenissen van gewigt, dan dat te
voren niet algemeen binnen- en bnitenslands zonden bekend j
gemaakt moeten worden.
Een der hoot`dredenen waarom de lYederlan.dsehe Handel-
Maatschappij het monsternitgeven in der tijd gestaakt heeft,
was daarin gelegen dat bij l1lO1lSlCl’llltgllil`(`* door iedereen een
smet kon geworpen worden op den smaak zelfs der deug-
(lelijkste koftij°s, en het voor velen genoeg was te vernemen
dat er aan deze ot' gene kottij iets onznivers kon zi_jn, om
er dadelijk , zelfs al proefde men het er zelf niet in, aan
te twijfelen en er niet van te koopen , waardoor znlke
nommers dan dikwerti niet onbelangrijk lager moesten ver-
kocht worden.
lntnsschen dat is thans anders geworden. Vlvij hebben ‘
het onder anderen ook aan het niet meer veilen in zoo
groote pakkingen als tijdens het halfjaarlijksehe stelsel het
geval was, te danken dat de kofïij-kennis in Nederland is i
toegenomen. Niet alleen treft men tegenwoordig veel meer W
dan vroeger, eigen onderzoek aan, maar óók men ver-
trouwt zich zelven thans oneindig meer dan dit tijdens de j
staking der inonsternitgitte het geval was. - Voor bena- i
deeling als die waarop wij doelden, behoeft dus geene vrees
meer te bestaan. i
Dat wij bij een kwartaalstelsel ook moeijelijkheden zullen i