HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 671.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

a
i
J
i
l 17
aangeboden om eene zaak van eenigen omvang te doen,
i zonder hem te gelijker tijd de middelen van afwikkeling
Q te ontnemen; het zon zijn den koopman die goed op de
i hoogte van zijn vak is , in de gelegenheid stellen eene
i onderneming te doen ook met het oog op de toekomst ,
zonder zijne beste berekeningen dadelijk te doen talen.
f lIen zou een, zooals de Heer BETZ het noemde,
l handelsterrein krijgen , waardoor aan den eenen kant de
I houder niet zoo dadelijk , niet zoo gehaast tot wederver-
% koop zon dringen en aan den anderen kant de afnemer
niet altijd zijne inkoopen sleehts tot het hoogst noodige
zon beperken.
Is het maandelijkseh stelstel bij toestanden zoo als de
onze, een kleinhandel die allen ondernemingsgeest dreigt
j uit te dooven, en zal dit het wekelijkseh stelstel om dezelfde
reden nog veel meer zijn, - het kwartaalstelsel daarentegen
is meer te vergelijken bij die groote <>v<.·rzee>=<·ln· onder~
nemingen, waarbij de kansen der toekomst veel meer dan
die van morgen worden berekend, ­- met dit onderscheid
nogthans dat er voor den ondernemer veel minder gevaren
li aan verbonden zijn, omdat hij het goed dadelijk onder
zijn bereik krijgt.
En wat nu beter is: de koilij aan den groot- of aan
den kleinhandel te verkoopen, daarvan leverden de haltl
jaai·lijksehe en de inaandelijksehe veilingen in hare werking
de meest afdoende bewijzen. Daar is het bewijs geleverd
dat om handel in een artikel te honden, niet alles zooveel
_ mogelijk dadelijk in het klein moet verdeeld worden; -
· en handel moet er zijn, wil men de voordeeligste prijzen
verkrij gen . ‘
l