HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 692.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

l 15 j
E
To vorkoojion is altijd allcs, dc aanvoordor hoctt dio
l zokcrhcid hicr ovcn good als in Engoland; maar wij zou­· 2
j don vroozon dat hot dan maar al tc zccr blijkcn zou dat
dc hoofdvraag vorgotcn was: hoo?
j Dc Hoor soiiörruaii zogt dat do ongolscho aanvoordor l
in don rogol dadclijk vorkoopt , nadat zijnc waar voor
don vcrkoop gorcod is; zolts toogcgovon dat hij dat in
j don rogol doot, dan volgt daar toch ook uit, dat hij
j hot nict altijd bohoolt to doon ou in icdor goval dat nion
tc vorcn niot wcot of hij hot zal doon.
Hot ophoudcn is in London ovorigons zoo vrocind nict.
intogcndocl hcolt. hot daar horhaaldolijk plaats, zooals mon
zccr dikworf in do handolsborigton kan lozon; cn in icdor
goval niot allo vorkoojicrs handclcn aldaar to gclijkcrtijd
gohool op dozoltdo wijzo. Do toostand in London is dus
gohool andors dan hior.
hïaar or is ocnc andoro vraag, Zoudcn do ongolschc
aanvoordcrs , indion hot kondcn , nict gaarnc invlocd
op do prnzon willon uitoofbnon? Doch zij kunnon dat
l niot. Voor ons is dat oohtor daarom nog gocn rodon om
Q van onzo gunstigo stclling afstand to doon.
Er zün andorcn dio als niiddol tot vorbotcring on als
i ovorgang tot mcor dagolijkschcn vcrkoop 12 voilingon
Y `s jaars, ingcrigt naar dc aanvocrcn, vcrlangcn. Wvij oor-
_ ` bicdigon dio zionsxvijzo ovcnzccr als dio wolkc wij zoo cvcn
l bosprakcn, doch wij kunnon tusschcn zoodanig stclsol on
i hot tcgcnwoordigc goon vcrschil van gonocgzaani aanbclang
j hospourcn oni hot daarom allcon to vorandcron. Do bcidc
l wintorniaandon on dc zomcrinaand zijn in dor tijd nitgo-
l zondcrd, omdat zij in don rogol maandon zijn van stilstand l