HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 652.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

ii
E
is gelegen , komt hij tot de slotsom dat alleen verkoop in
Indië genezing kan aanbrengen. - WVij laten dat genees-
middel intussehen ter zijde, omdat het ons ter oplossing
van het vraagstuk, dat ons thans bezig houdt - namelijk
hoe de koflij in 1870 in Nederland het best kan verkocht
worden - hoegenaamd niet kan dienen.
Inderdaad de voorstanders van wekelijksehe veilingen
zien - het zij niet bescheidenheid gezegd - over het hoofd
welke praktische moegelijkheden zieh bij de uitvoering
zullen voordoen.
ln tijden van vooruitgang der prijzen is de wijze van
verkoop geen groot bezwaar, dooh ziet men uitsluitend
daarop, dan bestaat er ook geen reden om de maandelijksche
veilingen af te schaffen; maar in gewone tnden of in
tijden van daling dan zal 1nen het ondervinden hoe , wij
zouden bijna zeggen, praktiseh onuitvoerbaar dat stelsel
zal blijken te zgn.
Als de eene veiling al lager loopt dan de andere, dan
zal te11 slotte de verkooper zijne gewone koopers overladen
zien en geen afnemers meer vinden die hem tot redelijke i
prijzen van het tijdelijk overtollige zullen ontlasten; want 2
spekulanten zullen dan nog zeldzamer worden dan zij dit
thans reeds zijn en haast om eens wat meer te nemen
dan voor dadelijke behoefte benoodigd is, zal niemand `
meer hebben. _ j
‘En van ophouden of bewaren voor betere tijden kan l
dan geen sprake meer zijn, want dan zouden zich de i
voorraden dadelijk weer ophoopen, en dat immers wil men j
juist vermijden.