HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 664.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

i IS
l
i Q
den zin va11 meer dagelijkselien verkooji worde overgegaaii.
Daarvan wordt alsnu alle l1eil verwaelit. (ieen ander red~
middel da11 wekelijkselie of nog liever dagelijkselie veilingeni
zoo heet het bn hen.
De voorstanders van die wijze van verkoop verliezen
eel1ter naar onze ineening geheel uit l1et oog in welken
OI11l2LlJLlll1’ll_jl{C11 toestand wij verkeeren. ~ Als wij toch in
den onlangs verselienen Upon briefvan den lIee1·s<J11ö1·‘1·‘11n
aan de11 Minister van Kolonien lezen, dat er ee11 kwaad
is in den kolitijliandel, en wij l1oorenl1e1n dan bij zij11 ,
onderzoek waar dat kwaad is gelegen, als zijne ojivatting
uitspreken: ivdaarin dat in onzen kofiijliandel alles kunst-
«/matig en onnatuurlijk is ingerigt e11 liet genus eener
r/vrije natuurlijke ontwikkeli11g 11lCl ieder jaar 1neer gevoeld
j //VO1'(l.lZ,” zou hij dan niet, logiseli `O()l'll'C¢ilCllCl’C1l(lC, aldus
hebben moeten vervolgen: vdoeli daar de wijze waaroji
1/wij onze Java koliij krijgen nu tenniaal kunstniatig en
uo11natuu1‘lijk is, en eene vrije natuurlijke ontwikkeling
vdaardoor onmogelijk wordt, moeten, zoolang de kultuur-
‘ 1/ en eonsignatie-stelsels 11iet worden afgebroken, zóódanige
l un1aatregele11 genoinen worden , als liet best in onzen
lxkunstniatigeii en onnatuurlijken toestand passen?" - e11
` wij zouden er - indien wij alzoo spraken - bijvoegen,
ven waarvan wij juist daardoor zóó bij uitneniendlieid in
i 1/ staat zijn partij te lll'Cl{l{Ol1.”
()ok de selirijver van liet ingezonden stuk in de Nieuwe
l‘i()l'i§Cl'(l2Ll'llöCll(¥ Courant van den l()den dezer heeft dat
l alzoo begrepen, want llil een betoog geleverd te hebben
dat volgens lieïn liet kwaad niet in de wijze van verkoop `
1
l