HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 659.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

12
l
Hij het zoeken naar het beste verkoopstelsel moet lllëll ` j
dan ook onzen bijzonderen toestand ninnne1· uit het oog
verliezen (*11 zich voornamelijk de vraag ter beantwoording
stellen, hoe daarvan zoodanig partij is te trekken, dat de
Regering de beste prijzen 'Gl'l{1’l_jg(3 en tevens voortdu-
rende opgewektheid en lust bij den handel gaande gehou-
den worde. ·f;i
Het middel daartoe _j2U'C1l la11g niet den gnnstigsten
uitslag aangewend, bestond in het op gezette tijden twee-
nialeu `s jaars de kotti_j te11 verderen verkoop aa11 den
handel overgeven. ()ClëCllO()11 n1en 11iet bepaald kon
zeggen dat dit stelsel toen het i11 1864 verlaten werd,
had uitgediend, zoo is het toeh eene waarheid dat jl
menigeen 0011 einde wensehte aan veilingen die Väll wege
haren overgrooten omvang kooper en verkooper aanhou-
(l(‘ll(l aan groote gevaren blootstelden. - llet rente-verlies,
de pakhnisliuur en het aehternitgaan van sonnnige soorten,
waren 111ede 1'(’(l(‘1lCll die destijds in veler oogen ee11e ver-
anclering wensehelijk 111aakte11.
Klaar inen had dit stelsel moeten verbeteren en niet op
eenniaal 2ll·l)l‘(‘l(€l1. Men had destijds van twee op vier `
veilingen moeten komen, e11 hadden die 11iet voldaan, de lj
weg tot 5, 6 of niéér stond toch altijd nog open. Men ·
zou dan het verwijt Väll overhaasting ontgaan zijn e11 voor
de nadeelige gevolgen der 'Cl'\'Gl‘])i1l,Q; van het bestaande
goede om het onzekere betere te verkrijgen, bewaard
zijn gebleven.
Nu ll(‘l' 1naandeli_jksehe stelsel algemeen blijkt niet te _ `
voldoen, nu wordt door sonnnigen gewenseht, door anderen
er niet klein op aangedrongen dat tot eene verandering in