HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 676.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

·# ‘ WW vi Y i ii] i J
1 l
dat gedaan dan konden zij veelal toch niet anders dan
tot verlaagde pri_jzen (het versehil in de oonditien mede-
gerekend) koopers vinden.
Men heeft en het kan niet genoeg herhaald worden,
de invoering van het stelsel van maandelijksche veilingen
te veel uit het oog verloren dat de Javakotlij bijna geheel
er in eene hand is vereenigd. in eene hand die tot regel
hebben moet en ook heeft - steeds te verkoopen als
- het maar eenigzins mogelijk is. omdat zi_j altijd weer
je nienwen aanvoer krijgt. \'aar elders ieder aanvoerder
zijne eigene plannen maakt, en verkoopt ot` op prijs houdt,
weggeett ot` bewaart, omdat hij winst behaalt of verlies lijdt,
. gunstig of ongunstig denkt over den verderen loop van het
i artikel ot` 0111 welke andere redenen ook ­ is hier sleehts
l een houder bij wien bnitendien de voornaamste overwe-
J gingen die den vreemden eigenaar meestal in zijne han-
g delingen leiden, uit den aard der zaak buiten aanmerking
t moeten blijven.
Deze toestand is voorwaar geen natuurlijke. Yie daar-
j aan desnietternin natuurlijke handelingen wil vastknoopen,
ll verbindt ongelijksoortige zaken. - De natuurlijke toestand
is, dat de planter plant als hij winst kan behalen en, zoo
hij over zijn produkt de vrije beschikking heeft, verkoopt
ter plaatse waar hij voortbrengt: doch zoolang op Java
het kultiuirstelsel, en tusschen. Java en Nederland het
eonsignatiestelsel zullen bestaan - wij laten die vraag-
stukken zelven onaangeroerd, daar hier thans niet ter
sprake behoeven te komen - zoolang zal men den toestand,
waarin vv ons bevinden, uit een oogpunt van handel.,
nimmer een natnurlijken kunnen noemen. A