HomeHet koffij-veiling-stelsel in NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 653.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 15.66 MB

o , r . F is rw, s » e · V" ‘ ‘ te e`”"*”';je"
i
lt
ë
S t
Immers het is in het geheel geene onversehillige zzmk i
op welke wijze eene zoo overwegend groote hoeveelheid ‘
aan de markt wordt gebragt.
Neemt 111011 de wereldproduktie van kotiij aan op on- A
geveer 6 millioen bztlen °s jaars en rekent men claztrvïui l
de helft tot de bepuuld zttiversnntkende soorten, - die een
geheel ztnderen uttrek hebben dan de onzuiversmukenden - "°'
dan vormt de nederlundseh Oost-Indische koffij i
op zijn minst een groot derde van de zuiversmztkende
opbrengst.
klaar de lllVl0t‘(l dien zij op de algemeene markt kan
uitoetenen is ongelijk veel grooter dan die verhouding,
omdat in eene hand is vereenigd en voor een zeer j
groot gedeelte uit soorten bestuzit die elders niet voorko­ ··
men, C11 ook 11iet ligt zullen voorkomen, want wie bezit
de middelen en de gelegenheid om zijn produkt zóólang
te houden liggen als onze Regering dat op Jawa doet? - e
Blijkens den stuutï, voorkomende onder de toelichting van i
de raming der middelen in Nederland, behooronde tot de W
begroeting van nederlundseh lndie voor 1870, wordt in i
Nederland gemiddeld 63% O/O geveild van de11 oogst van
het vorige _j:mr, 35 C/O van dien vun het vóórvorige jaar i
_ en o11gevee1· 3t),()(>(> balen uit drie IIOQ vroegere oogsten, t
liootdzakelük legkotïi_j.
En welken gunstigen invloed het verblijf op Java op l
de kottij (sommige soorten, onder anderen de lijn kleurige,
uitgezonderd) uitoelbnt, is ulgemeen bekend en springt
niet weinig in het oog wanneer wij in het dezer dagen · ,
uitgekomen Koloniuul verslag onder anderen het volgende j
lezen:
E

l
l