HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 9

JPEG (Deze pagina), 674.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l
i
l
l
a
2 Compagnie, zijnen Theehandel op China en zijne v1·oegere be-
R trekking op de `Westlndisclie koloniën, niet slechts een ge-
. regeld aandeel in de aanvoeren erlangde, maar ook als plaats
waar goederen geveild zouden worden, te gelijk met Amster-
dmvz en Roááerclam werd opgenomen.
i De Minister heeft daarop een kort ontwijkend antwoord
gegeven, daa1·in bestaande, dat onder de thans bij de Rege-
ring aanhangige overwegingen, omtrent de wijze waarop de
i Oost­Indische Gouvernements producten in den vervolge aan
de markt gebragt en verkocht zullen worden, het verzoek
der Kamer voor geene eindbeslissing vatbaar is.
` Ten laatste is een adres van den Gemeenteraad aan den
Minister gerigt, waarbij op nieuw op het herstel der veilingen
te Middelburg is aangedrongen, en waarbij inzonderheid is
gewezen op het groot belang dat Middelburg heeft bij de
veilingen, tot instandhouding van zijnen handel en welvaart.
Deze is de geschiedenis der llliddelburgsche veilingen. Het
is echter niet te vermoeden, dat de hoogst onbillijke terug-
zetting van Middelburg geschied zij, zonder dat daarvoor re-
denen zijn opgegeven. Het is van belang deze redenen uit
de gewisselde stukken op te sporen en die te toetsen aan
waarheid en regt.
Ten aanzien der Suikerveilingen hebben wij reeds opgemerkt
dat de eerste aanleiding om Suiker, te Middelburg liggende,
in Holland te verkoopen, is geweest de nood van ’s Rijks
schatkist. Als exceptionele maatregel kon in dien hagchelij­
ç ken tijd vooral (1834), daarop geene aanmerking gemaakt
ik worden. Maar men heeft er een antecedent van gemaakt,
de Suikerveilingen langzamerhand doen verminderen en l0 ja-
ren later die geheel doen ophouden. Het waren inzonderheid
de Makelaars te Middelburg, die daartegen krachtige ver-
toogen inleverden. Zie hier hoe men die beantwoordde:
,,Er is geen kwantiteit genoeg te Middelburg, op de tijd-
,, stippen waarop de veilingen plaats hebben, om daarvoor
,, eene veiling te Middelburg aan te slaan."
* Y , ,