HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 8

JPEG (Deze pagina), 713.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

i i l
l
l
eeniger tijd, wanneer de omstandigheden schenen mede te wer~ >
ken, ltliddelburg geheel van zijne veilingen te beroeven. i
Die tijd kwam spoedig. Het jaar 1848 met zijne staatkun­ ·
dige sterinen, hagehelijken gelderisis en geschokt vertrouwen,
had ook een’ hoogst noodlottigen invloed op de prijzen der i
koloniale producten, waarvan in l8et9 en 1850 nog de treu­ i
rige gevolgen merkbaar waren. Het is te lang geleden om
nu nog met juistheid op te geven, welke redenen werden te
berde gebragt ein te betoogen, dat eene versnippering der i
veilingen noodlottig was, maar zeker is het, dat in dat tijds-
gewricht vooral, het stelsel ein ook te Middelburg eene na-
jaarsveiling te houden, hevig werd bestreden en Middelburg i
op het punt scheen hare laatste veiling te verliezen.
Het was onder den invloed van deze omstandigheden, dat
Burgemeester en Vethouders van Middelburg zich over deze
zaak adresseerden aan den Minister van Koloniën (destijds
de Heer PAHUD), welk adres het gevolg had dat Zijne Exeell.,
onder mededeeling van eenige bezwaren nopens de meerdere
kosten van opslag en verkoop, toeh de toezegging deed dat,
terwijl dit punt aan de zorg en behartiging van Burgemeester
en Vlletliouders werd aanbevolen, inmiddels met de veilingen
te Middelburg op de gewone wijze zou worden voortgegaan.
lliermede scheen ten minste de ééne najaarsveiling voor
Middelburg gered. De Heer Panne heeft woord gehouden,
en zijn opvolger, de ll€G1‘lIYER, heeft in het stelsel van den
lleer PAHUD geene verandering gebragt tot kort vóór zijne af- i
treding, toen een nieuw stelsel van veilen, zoo als het heet, bij j
wijze van proefneming, is in het leven geroepen, maar waarbij "‘
Middelburg op nieuw is achteruit gezet. De Kamer van Koop-
handel en Fabrieken heeft daarop, bij een krachtig en gemoti-
voerd adres aan den tegenwoordigen Minister van Koloniën,
zich de zaak aangetrokken, en daarbij inzonderheid doen uit-
komen, hoe bij de oprigting der l·landel­Maatschappij, Mix]-
Jclómy, wegens zijne ruime deelneming in het kapitaal der
Maatschappij, zijne antecedenten tot de vroegere Oost-Indische
ü