HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 5

JPEG (Deze pagina), 502.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

j ._o_ wei., M ., ._._. . ..». ,il.. l .,~_~_. ,,_ A W. M . .­
l
le
i Arm {Zen Heer*%*
j Lid van de Tweede Kamer der Sma’e1¢­Geue1·aaZ.
i
Het zal voorzeker aan niemand die belang stelt in de zaak,
welke bij dezen open brief besproken wordt, ontijdig toeschij­
i nen, dat daarover beschouwingen in het licht treden, die
` welligt leiden kunnen om een juist begrip te geven van iets
, wat bij velen nog duister en onbestemd is, namelijk, het be-
j lang dat Middelburg heeft bij de veilingen der Ned. Handel-
j Maatschappij; terwijl eenige daaraan toegevoegde opmerkingen
i over de veilingen in het algemeen, tegenover de belangen
van den handel en ’s Rijks schatkist, zoo wij hopen als niet
. geheel misplaatst zullen beschouwd worden.
j Om daarin geleidelijk te werk te gaan, en door den overvloed
A van feiten en opmerkingen, die wij hebben mede te deelen,
, niet van het spoor te geraken, zullen wij onze beschouwin-
2 gen in twee hoofddeelen splitsen, namelijk:
T I. In betrekking tot Jllicldelbmjq.
Il. In betrekking tot het belang van den handel en ’s Rijks
j schatkist.
‘ De naauwe verwantschap tusschen deze twee hoofdzaken,
j zal daarbij, zoo wij hopen, in het oog vallen.
De volgende drie punten verdienen de aandacht:
Midrlelburg is hoogst onregtvaardig behandeld.
i
F
V