HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 3

JPEG (Deze pagina), 397.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

E
t
gi
t
i VOORWOORD,
i
i
»· -·-<;áD3==·­-­
is De Schrijver van dezen Open Brief, ofschoon geen regt·=
streeks belang hebbende bij de veilingen der Ned. llandel­
l/Iaatschappij, heeft zich niettemin genoopt gevoeld em de in
deze bladen vermelde bijzonderheden, aan de Leden der Tweede
Kemer der Staten-Generzml mede te deelen, en wel om twee
redenen: vooreerst, om de historische feiten van het gebeurde

pi en de gronden van 3·2UlSP1'B,{l·l{ welke Middelburg meent te
hebben, ter kennis te brengen van eenen grooteren kring van
i beoordeelaars dan thans aanwezig is; ten anderen, omdat hij
vermoedt, dat bij de discussie over de begroeting van het
l Departement van Koloniën, ligtelijk het stelsel van veilen der