HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 28

JPEG (Deze pagina), 485.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

'!
l
l
ze l
l
velcnswaardig? lVas er niets tegen, dan dat Middelburg cr {
schade door leed, nog zouden wij xneenen in het belang van
die stad hare aanspraken te moeten ondersteunen. Maar nu Q
doen wij het te meer en te vrijinoediger, nu wij gelooven aan~
getoond te hebben, dat dit stelsel van geen enkele zijde zich
aanbeveelt. Gelukkig is dit stelsel nog maar bij proefneining
ingevoerd. Uit het antwoord van den Minister van Koloniën
aan de Kamer van Koophandel alhier, blijkt, dat de wijze waarop
de Gouverneinents­producten in het vervolg zullen aan de markt
gebragt en verkocht worden, een punt van overweging bij de
Hooge Regering is. Bij de discussie over de begrootingswet­
ten, biedt zich welligt ongezocht de gelegenheid voor de Volks-
vertegenwoordiging aan om deze aangelegene zaak, in het al-
gemeen belang, naar beginselen van billijkheid te helpen re-
gelen; mogt dit geschrijf daartoe medewerken, zoo zou de
schrijver, wiens personeel belang daarbij slechts zijdelings be·
trokken is, daarin zich zeer verheugen.
i
MEDIOBURGENSIS.
z
l
l
Y
i

-····•I·"’I<l•·•_
z
· l
ïï

l
l
. i
I l