HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 27

JPEG (Deze pagina), 642.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l
2
2
is
l
l 27
l
lndien men erkent dat vrije en eerlijke concurrentie het le-
vensbeginsel van den handel is, dan zal men tevens wel wil-
l len erkennen, dat hoe meer gelegenheid men geeft om die con-
l eurrentie zich te laten ontwikkelen, hoe voordeeliger het is
j voor de algemeene belangen. Ontneemt men Middelburg zijne
j veiling, dan ontneemt 1nen te gelijk aan die stad de gelegen-
j heid, ja zelfs de mogelijkheid, om in áare mate en met áare
middelen te concurreren tegen het monopolie, waarnaar Amster-
A dam en Rotterdam blijkbaar streven. Men eijfert de Middel-
j burgsche Koffij weg, door haar op een Amsterdamsch of Rot-
j terdamsch monster te verkoopen en men maakt het daardoor
voor Makelaars en Commissionairs onmogelijk om voor de
Kofüj in hunne stad, voor het grootste deel met eigene sche-
pen aangevoerd, en in hare eigen pakhuizen opgeslagen, koo-
j pers op te zoeken; want monsters kunnen zij van die Kolfij
j niet krijgen, wat meer is, zij mogen die Koflij zelfs niet zien;
j de Maatschappij maakt er een diep geheim van, zelfs voor de
Makelaars en Commissionairs en Handelaren, die op de plaats
zelve wonen.
l Bij het vorig stelsel van veilen, hoeveel gebrekkigs er overi-
j gens aan kleefde, was dat zoo niet. Middelburg had, be-
halve eene veiling, ook zijn eigen sortering, zijn eigen mon-
j sters, en werkte daarmede op de groote handelsmarkt. Vol-
gens het nieuwe stelsel, dat enkel ten behoeve van Amsterdam
li en Rotterdam schijnt ingevoerd te zijn, kan Middelburg niets
van dat alles behouden, ja, om die stad nog dieper te verne-
l deren, nog verder achteruit te zetten, heeft men aan de koo-
pers van Koffij, liggende te Middelburg en in de begunstigde
j steden wonende, eene vergoeding van transportkosten toege-
j staan, als of zonder dat de Middelburgsche Koffij onverkoop­
baar zou zijn 1).
Uias nu het thans gevolgde stelsel in alle opzigten aanbe-
l
A) Dezelfde begnnstiging is ook aan de in Holland woonachtige koopers
‘ van 'l`in, liggende te Middelburg, bewezen.
á