HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 26

JPEG (Deze pagina), 698.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l
2
2
i
l
26 Q
l
afloop der meeste veilingen. Het is duidelijk dat die prijsbe­
paling zoo zal zijn, dat de laagste orders daarbij als basis zul-
len worden aangenomen, zoodat de hoogere orders, die bij
vrije bieding op de veiling zouden uitgevoerd worden, voor de j
schatkist verloren gaan. Van daar dat men vaak, kort na de j
veilingen, op sommige voorgetrokken nummers eene kleine
winst ziet betalen, die de kooper anders in de veiling zou be- j
taald hebben. Dat betalen van eene kleine winst op dat num-
nier, zoo kort na de veiling, bewijst dus dat die soort bene-
den zijne reële waarde is verkocht. k
Nog erger dan door de combinatie der orders, wordt de
schatkist benadeeld door de combinatie der monsters. Van­
neer, zoo als in de laatste veiling het geval is geweest, sorte-
ringen van 100/m. balen en meer op een monster worden ver-
kocht, kan het niet anders of er moet in de soorten en waarde
van al die verschillende bijeen gebragte partijen nog al eenig
verschil zijn. En zoo is het ook, dat heeft onder anderen de
voorjaarsveiling van 1858 bewezen met monster n°. 6 dat tot 3l
cent en tot 38à cent is afgedaan. Toen waren die betere sorte-
ringen bekend, en toen zijn die ook tot de volle waarde betaald,
maar in den regel zijn die 11iet bekend en daardoor verliest de j
schatkist den hoogeren prijs, dien de handel daaraan toekent.
Intusschen moet men wel opmerken, dat het hier besproken
nadeel dat de schatkist lijdt, een onvermijdelijk gevolg is van
de massale veilingen. Vllanneer volgens het stelsel van den l
heer BLOM, de veilingen kleiner en menigvuldiger waren, zou
die combinatie van monsters met veel meer naauwkeurigheid l
kunnen geschieden, en de schatkist daardoor het gevaar Vëlll
verlies kunnen ontgaan. j
Al het geschrevene zamenvattende, meenen wij, dat uit welk
oogpunt ook men het thans gevolgde stelsel beschouwt, dat
stelsel altijd afkeuring verdient. Maar met eenig regt mag
men vragen, in welk verband staat die afkeuring met het op-
hetlen der veilingen te Middelburg? Dat verband aan te too-
nen, schiet ons nog over. I
ä