HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 25

JPEG (Deze pagina), 663.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l
. 25
,, wordt? In de Staten­Generaal_ is lang en veel over de cour-
‘ ,, tage der Makelaars gesproken, en over allerlei bezuinigingen,
,, die in het vervoer en in de verzekering der Oost­Indische
j ,, producten moesten gebragt worden, als of in allerlei beknib­
,, beling op die onderdeelen , het heil des lands te vinden zou
,,zijn; men late liever die kleinigheden rusten, en behandele
,, de wijze van verkoop van die producten. Het zou wel eens
,, kunnen blijken, dat de handel met regt over geheel iets an-
j ,, ders klaagt, als een nadeel voor het algemeen, dan over
,, wat meer of minder COul`t€tg€.”
Vij gelooven, dat na al het aangehaalde, niemand zal twij-
felen aan het nadeelige en belemmerende voor de vrije ont-
1 wikkeling des handels, door het bestreden stelsel van veilen
l te weeg gebragt wordende. Veel meer zou er nog van kun-
nen gezegd worden, indien men het practisch terrein verla-
tende, de zaak wetenschappelijk wilde behandelen. Het on-
derwerp is daartoe overvloedig rijk genoeg, doch wij mogen
F niet te ver van ons doel afdwalen en gaan dus over om het
j thans gevolgde stelsel te beschouwen tegenover de belangen
van ’s rijks schatkist.
Dat de schatkist belang heeft bij hooge prijzen van de Oost-
Indische producten, behoeven wij niet te betoogen, maar wel
dat de schatkist nadeel lijdt door het thans gevolgd wordende
stelsel. Men vindt dit vrij uitvoerig en duidelijk aangetoond,
in de reeds meermalen aangehaalde brochure, ,,Eenige opmer-
,, kingen betrekkelijk de Java Koflijveilingen, bij GEBR. MUL-
‘ ,, Len, te ’s Bosch." De Schrijver zegt daar, pa.g. 8; ,, De vei-
J ,, lingen zijn niet wat zij behooren te zijn, eene aangeving
,, van de waarde die de handel door vrije concurrentie aan
` ,, het artikel toekent; maar zij zijn eene bepaling van de
Ti ,, Makelaars welke prijs het Gouvernement zal genieten voor
,, zijne Oost­Indisehe Koffij; eene prijsbepaling die louter sub-
,,jectif is en zelden overeenkomt met de reële waarde/’ Dit is
waar en wij gelooven dat in deze weinige regelen het geheele
geheim besloten ligt van den (zoogenaamd) ,,schitterenden"