HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 24

JPEG (Deze pagina), 711.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l
24 .
betaald, en waarom niet? omdat de vrije concurrentie, die de
eerste op haren waren prijs brengt, bij de laatste wordt gemist. *
Eindelijk, de Regering speelt met die groote veilingen op
eenmaal een gevaarlijk spel. Door onder ongunstige zoowel j
als gunstige omstandigheden altijd op dezelfde tijdstippen
Koffijveilingen te houden, waarmede 25 a 30 millioenen ge-
moeid zijn, drijft zij den handel gestadig in de engte en be-
rokkent zich­zelf groote verliezen. YVant toegegeven dat in
goede tijden, bij ruimte van geld en ongeschokt vertrouwen,
wanneer de handel met volle zeilen voor den wind vaart, de
koopman wat meer durft wagen, toch zal hij, indien de on~
dervinding hem wat voorzigtigheid geleerd heeft, altijd in zijne
berekeningen opnemen de mogelijkheid , dat eene onverwachts
opkomende bui hem beletten kan spoedig zeil te minderen i
of tijdig veilig voor anker te komen, indien hij geen kans ziet ;
zijn doel te bereiken.
Wij kunnen ons niet weêrhouden hier af te schrijven, wat R
de heer P. N. RIULLER., in het aangehaalde opstel (Gids,
Februarij, bl. 299), zoo krachtig en naar waarheid zegt: j
,,Vaarlijk, wanneer de Nederlandsche handel in de onmo­
,, gelijkheid gebragt wordt, om de artikelen van onze eigene
,, bezittingen op eene andere dan op eene kunstmatige wijze te
,,k0ope11, dan onthoudt ’s lands Regering aan de ingezetenen
,, des rijks de ruime voordeelen, die deze producten, bij een
,, vrijen en onbelemmerden verkoop, zouden kunnen en moe-
,, ten afwerpen. Die kunstmatige handelwijze, die verkoop bij
,, groote, ja, massale hoeveelheden dringt, ja, dwingt menig- ‘
,, een tot overdrevene ondernemingen, en de Regering is alzoo j
,, de oorzaak van een onnatuurlijken stand van zaken, die tot
,, hoogst noodlottige gevolgen voor het algemeen leiden kan. l
,,lVie aan den handel in de Java-producten ten onzent deel Ti
,, neemt, moet wel groote oredieten verleenen, moet wel groote
,, zaken doen; de handelwijze der Regering noodzaakt hein
,, daartoe; maar wie helpt hem, wanneer hij in bange tijden,
,, als de laatste maanden, door sehromelijke verliezen bedreigd