HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 23

JPEG (Deze pagina), 651.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l
ze
'l`en tweede: die ontzettende hoeveelheden, welke op een-
1 maal ter markt komen, brengen een’ onnatuurlijken toestand
van prijs te weeg, een prijs waarop volstrekt niet te vertrou-
wen valt, omdat zij niet door de vrije concurrentie der koopers,
maar door kunstmiddelen wordt voortgebragt. Dat de vrije
concurrentie uit de veilingen wordt geweerd, is eene bekende
zaak en een gebrek dat volgens het aangenomen stelsel haast
niet te vermijden is. Men denke - om slecht iets te noe-
men - aan de verpligte verhooging van à cent als minste
fractie per half Ned. pond. Eene prijsverhooging die de koop-
j man niet kan inwilligen, omdat hij daardoor vaak zijne geheele
winst weggeeft.
Ten derde: gelijk het combineren der orders wantrouwen
op den prijs te weeg brengt, zoo geeft het combineren der
monsters of sorteringen aanleiding om het monster waarop men
koopt te wantrouwen. De Koffij die op het uitgegeven mon-
ster verkocht wordt is niet te zien, de Maatschappij verbiedt
dit ten strengste, waarom? dit weet niemand op te helderen,
,1 maar dat de kooper er nu en dan dupe van is, is zeker en
lj ook dat houdt hem terug van in de veiling te bieden, daar
hij gevaar loopt van te koopen wat hem niet past 1).
Ten vierde: de veilingen zijn niet veel meer dan eene
ijdele vertooning, eene toewijzing en bloc. Alleen op de be-
schadigde koopen en afwijkende sorteringen bestaat vrije con-
currentie, en ieder die eene veiling heeft bijgewoond, weet,
hoe vaak daarvoor buitengewone hooge prijzen besteed worden.
Het ware te wensehcn dat het Gouvernement den duidelijken
·j wenk, die daarin ligt, begreep. Immers wanneer men voor de
beschadigde en afwijkende Koffij in verhouding hoogere prijzen
l besteedt dan voor de gave en gezonde koopen, dan is het dui-
· delijk dat voor de laatstgenoemde niet de volle waarde wordt
Q *) Zeer uitvoerig en naar het ons tocschijnt met veel zaakkennis, is het
verderfelijke dier knnstmiddelen aangetoond, in de door ons aangehaalde bro-
chure: ,,Eenige opmerkingen" enz., gedrukt bij Games. BIULLER, te ’s Her-
togenbosch.
r
r
i
a
1
l