HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 22

JPEG (Deze pagina), 682.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

E
,,dueten door de N. 1*l.­l‘I., door F. WV. C. BLo1sr, Rott., bij
,,WY·r & ZoN1n:." l
,,Eenige opmerkingen betrekkelijk de Java Koflijveilingen,
,,’s Hertogenbosch, bij Geen. MULLen."
Maar boven alles het uitmuntend opstel van den Heer P.
N. BIULLER., te Amsterdam, getiteld ,, de Handelserisis van
1857," voorkomende in de Gids van Februarij 1858. De
lezing van al deze stukken laat ongetwijfeld den indruk na,
dat de veilingen zoo als zij georganiseerd waren in 1857 en
vroeger, niet konden voldoen aan de wensehen en behoeften
van den handel. Toen deze brochures verschenen, waren de
monster­veilingen van 1858 nog niet aangekondigd. Zonderling
is het dat men van het licht, daardoor over deze aangelegene
zaak verspreid, geen partij getrokken heeft, maar daarentegen
als met de daad heeft willen toonen dat men dat licht ver-
smaadde. Zoo ver ons bekend is, zijn de beweringen en
bewijsvoeringen in genoemde brochures vervat, nimmer tegen-
gesproken, veelmin wederlegd, maar wel durven wij verzekeren
dat zij in openbare en bijzondere gesprekken onder zaakkun­ ,j
digen steeds den meesten bijval vonden. Toch is het Gouver­
nement zelfs (indien wij wel onderrigt zijn) tegen het advies
van de Ned. Handel­Maatsehappij, met de monster-veilingen
doorgegaan: toch heeft zij hetzelfde stelsel gevolgd slechts met ti
dit onderscheid, dat de gebreken en misbruiken, die het vorig
stelsel aankleefden, in veel erger mate op het nieuwe drukken.
Het is dus niet te verwonderen dat het laatstgenoemde nog
minder den handel bevredigt dan het oude stelsel; laat ons
zien waarom. g
Vooreerst de veilingen zijn te weinig in getal en daardoor
op eenmaal te groot, de handelaren zijn verpligt hunne inkoopen t
te doen voor een tijdvak va.n zes maanden; zij moeten om Y
hunne inkoopen binnen den tijd van zes weken te betalen, ~
of gelden opnemen tegen pand en intrest of hunne inkoopen
inkrimpen, in evenredigheid tot de middelen waarover zij te
beschikken hebben. In beide gevallen is het tot hunne schade.
i
l
l
i
i
l