HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 21

JPEG (Deze pagina), 642.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

2l
hangsel van Rotterdam, een kwijnend bestaan voort te slepen.
i Wij zouden die tegenstellingen kunnen voortzetten, maar
waartoe? De Handel-Maatschappij kan met geene mogelijk-
heid het belang der veilingen ignoreren en de Minister van
Koloniën is, zoowel door de Kamer van Koophandel als door
den Gemeenteraad van Middelburg, ook op dit punt volko-
j men ingelicht. Voorts hebben wij door de hierachter gevoegde
tabel bewezen, dat de prijzen te Middelburg niet lager zijn
dan te Amsterdam of Rotterdam, alsmede dat de bedenkingen
die van Amsterdam en Rotterdam uitgaan, als zouden de
Middelburgsche veilingen den handel benadeelen, ten eenen-
male ongegrond zijn, daar zij niet den handel, maar het mo-
nopoliestelscl der Makelaars in den weg staan. l
De stof is hiermede uitgeput, wat Middelburg betreft. Er
blijft evenwel nog eene belangrijke beschouwing over, name-
lijk of het tegenwoordige stelsel en de uitsluiting van Middel-
burg in het belang zij van den handel in het algemeen en
van ’s Rijks schatkist in het bijzonder.
Il.
WVij zeiden reeds in den aanhef van dit geschrift, dat er
een naauw verband bestaat tusschen het onregt, Middelburg
aangedaan, en de andere groote belangen, die bij de veilingen
van de Ned. Handel­Maatschappij zijn betrokken.
Onderzoeken wij daartoe eerst of het thans gevolgde stelsel
voldoet of voldoen kan aan de wenschen van den handel,
i daarna of ’s Rijks schatkist er mede gebaat is.
·j VVij kunnen in dit betoog korter zijn, daar de zaak door
deskundigen reeds grondig, practisch en wetenschappelijk be-
i sproken is. Wij hebben slechts te verwijzen naar hetgeen de
drukpers er over geleverd heeft. Daaronder verdienen vooral
opmerking :
,, De Java Koflijveilingen de1· N. H.­lI., beschouwd door
,,een koopman, Amst., bij GEBRS. KRAAY."
,, Beschouwingen betreffende de verkoopwijze der O.­I. pro-