HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 20

JPEG (Deze pagina), 729.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

20
dan aan de andere, ten aanzien van de aanvoeren en de voor-
deelen, die de Maatschappij afwerpt; maar daarbij werd dan v
ook stilzwijgend verstaan, dat ten opzigte dier voordeelen de
aangegeven verhouding zou worden in acht genomen.
Het verdient ook opmerking, dat bij de nieuwe Statuten
nog het beginsel om geene gunst of voorkeur aan bijzondere
provinciën, steden, plaatsen, instellingen of personen te mo- j
gen schenken, is gehuldigd (zie art. 68), terwijl ten aanzien i
der veilingen (art. 70) een - zeker niet toevallig -- stilzwij-
gen wordt in acht genomen aangaande de steden, waar de
veilingen zullen gehouden worden, waaruit zou kunnen afge-
leid worden, dat de Maatschappij kan verkoopen waar zij
wil, al ware het te Overschie ot` te Sloterdijk of te Veere,
maar nooit dat Amsterdam en Rotterdam de eenige plaatsen
moeten zijn, waar veilingen zouden gehouden worden.
Intusschen, daar gaat het heên. Reeds zijn die steden
enorm bevoordeeld, doordien er al de Suikerveilingen, al de
'l`heeveilingen, al de Specerij­, Tin- en Indigoveilingen plaats
hebben. Maar zij hebben nog niet genoeg: ook de eenige
veiling, die Middelburg nog behouden had, moet haar worden
toegeschikt. Die veiling intussehen is voor Middelburg het
grootste verlies, wat in de tegenwoordige omstandigheden denk-
baar Met die veiling is die stad nog een áanrlels-station
van de Ned. Handel-Maatschappij, zwzclcr die veiling wordt
zij eenvoudig eene bergplaats voor andere steden. Met die
veiling houdt zij levendig hare relatiën met buitenlandsche en
binnenlandsche verbruikers, zourler veiling verliest zij die, om ‘
ze te zien overgaan naar dc begunstigde steden. Jllezf die vei- .
ling houdt zij haren rang en naam als handelstad, zomleï die
veiling verzinkt zij in vergetelheid. Jllei die veiling bezit zij i
aanmoediging om hare liandels­operatien uit te breiden, nieuwe
uitwegen op te sporen, ondernemingen van anderen aard tot `
stand te brengen of de bestaande te begunstigen; zomler die
veiling verdwijnt bij het ondergaan harer zon ook de laatste
schaduw van haren eigen zelfstandigen handel, om, als aan-