HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 17

JPEG (Deze pagina), 694.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

17
‘Wat valt daarop te zeggen? Slechts dit: dat het zachtst
genomen bezgclen de waaráeérl is. Yllaarom zou de veiling
niet kunnen atloopen, zonder dat de makelaars uit Rotterdam
of Amsterdam overkomen? Laat ze te huis blijven en hunne
orders aan de Middelburgsche Makelaars ter uitvoering opdra-
gen. En wat dat tijdverlet en die kostbare en verdrietige reis
{ aangaat, daar wordt hoog van opgegeven, maar er wordt bij
y verzwegen, dat zij door eene hoogere uitkeering van courtage
dan door hen wederkeerig aan de Middelburgsche Makelaars,
in de Hollandsche veilingen koopende, wordt toegestaan,
daarvoor ruim worden schadeloos gesteld.
Het is voor iederen verstandigen opmerker, vooral voor hem
die in de mystères van de Koflijveilingen eenigzins ingewijd
is , zeer duidelijk dat de aangehaalde bedenkingen van de Hol-
landsche Makelaars niets, letterlijk niets te beteekenen hebben.
Geheel andere bedoelingen liggen er achter verscholen, om
welke te bereiken de Middelburgsche veilingen hun een doorn
in het oog zijn. Middelburg moet vernietigd worden, zijnen
rang en invloed bij den handel verliezen. De veilingen aldaar
­ geven nog het eenige tegenwigt tegen het monopolie-stelsel,
waarnaar zij streven. Zij beheerschen de prijzen, er blijft hun
slechts over de koopers te overhee1·sche11. Deze daarentegen
onderwerpen zich noode aan dien dwang en geven hunne or-
ders beperkt, juist met het oog op de Middelburgsche veiling,
alwaar men zich in den uitersten nood nog voorzien kan.
Zoo meenen wij dan, op grond van al het ter nedergestelde,
dat geen der argumenten tegen de Middelburgsche veilin-
t gen, van welke zijde ook aangevoerd, kan steek houden, cn
dat het eene verkrachting is van regt en waarheid, wanneer
men om eene der opgegeven redenen of om alle te zamen,
Middelburg van zijne veilingen wil berooven. Wil men het
doel der oprigting van de Ned. Handel­Maatschappij mis-
kennen, den geest en letter harer Statuten verloochenen,
geloof slaan aan drogredenen en onwaarheden, ee11 verderfelijk
monopolie­stelsel begunstigen en willekeur in de plaats stellen