HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 16

JPEG (Deze pagina), 693.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

l($
,, het geval, bf dat de prijzen te Middelburg lager loopen,
,, dat grootelijks in nadeel der schatkist en van de vroegere
,,koopers is, of de Makelaars moeten tot standhouding van
,, den prijs, de Middelburgsche veiling voor het grootste deel
,, ,, lippen " (een geijkt kunstwoord voor koopen zonder order);
,, die ,,gelipte" Koftlj komt dan na de veiling tot iederen
,, prijs aan de markt en bederft alzoo den handel, het maakt {
,, bij volgende veilingen de Handelaars, Grossiers en Com-
,,missionairs huiverig orders te geven, daar het denkbeeld
,, veld wint, dat men na de veilingen voordeeliger koopen
,, kan, en alzoo brengen de Middelburgsehe veilingen aan
,, alle zijden schade.”
Indien dit argument even waar als listig verzonnen was,
i Middelburg zou de veilingen in het belang van den handel
moeten opgeven. Maar de ondervinding is daar, om deze
sluwe redenering tegen te spreken.
De Hollandsche Makelaars behoeven geen enkelen koop te
lippen, er is altijd overvloed van orders. Geen enkele veiling
is er in de laatste jaren geweest, waarin niet aanzienlijke kortin-
gen op de orders hebben moeten plaats grijpen. Dat weten de ­
Hollandsche Makelaars en toch beweren zij met eene stoutmoe-
digheid, die aan onbeschaamdheid grenst, dat zij de Middel-
bnrgsche veiling voor het grootste deel moeten ,,lippen." In-
dien zij dat doen (in weêrwil van hunnen bij de aanvaarding
hunner bediening atgelegden eed) doen zij het vrijwillig, hetzij
uit eerzucht, hetzij uit winzucht, maar uit noodzakelijkheid
nooit. Eene andere vraag kan het nog zijn, wanneer er op
een enkel nummer eens gelipt moet worden, of dan de Hol- e
landschc dan wel de Midclelbiirgsclie Makelaars dat gedeelte,
waarvoor geene. orders zijn, verpligt worden over te nemen.
Verder geven de Hollandsche Makelaars nog als eene grieve
tegen de Middelburgsche veiling op, ,, dat, daar zonder hen die
,, veiling niet kan alioopen, zij verpligt zijn twee dagen uit
,,hunne zaken te gaan, en zich eene verdrietige en kostbare
,,reis te getroosten" enz.