HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 15

JPEG (Deze pagina), 675.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB


kavelsgewijze omgeslagen, duurder uitkomen, dit is niet te
vermijden, omdat die kosten op eene kleine veiling zwaarder
drukken dan op eene groote, maar daarvan is hier waarschijn-
lijk geen sprake. De bedoeling zal waarschijnlijk deze zijn,
dat het eindcijfer der opbrengst van de goederen die te Mid-
delburg worden aangevoerd, minder is dan die welke te Am-
, sterdam en Rotterdam worden aangevoerd.
I Dat kan misschien waar zijn, althans bij gebreke van de
middelen om het tegendeel te bewijzen, nemen wij het voor-
waardelijk aan, maar als het waar is, dan is dat geen bezwaar
tegen de veiliïzgm, maar tegen de cmmzoerezz te Middelburg.
Het is mogelijk, hoewel niet denkbaar, dat de pakhuishuren,
de werkloonen en andere kosten tot den opslag behoorende, te
Middelburg iets hooger zijn dan elders, doch dit blijft het
geval of men te Middelburg veilingen houdt ofniet. In
hoever na 1850, inzonderheid na de opmerking, deswegens
voorkomende in de missive van Zijne Exeell. den Minister van
Koloniën aan Heeren Burgemeester en Vlethouders alhier, hier
boven aangehaald, in deze kosten vermindering is gebragt
en deze thans voor het minst met Amsterdam en Rotterdam
gelijk staan, -­ laten wij hier in het midden; maar dat de
opbrengst der veilizzgem minder zou zijn, omdat de kosten
van apslag hooger zijn, is bepaald onzin.
Zoo zijn dan de aangehaalde bezwaren tegen de Middel-
burgsche veilingen, ontleend eensdeels uit het twijfelachtig
regt, anderdeels uit de mindere opbrengst, naar ons inzien
niet houdbaar; laat ons nu inzien, wat er is van de bezwa-
er ren, die van de zijde der Rotterdamsehe Makelaars en Com-
missiehuizen worden ingebragt.
Een hunner hoofdbezwaren, en dat den meesten schijn heeft
van eenige beteekenis, is dit:
,, De veilingen te Middelburg, van vaak onbeduidende hoe-
,,veelheden, prejudieiëren de groote veilingen die voorafgaan.
,,Vanneer al de orders in die veilingen zijn uitgevoerd en
,, eene kleine veiling komt nog daarna, dan is een van beide