HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 14

JPEG (Deze pagina), 686.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

1~t
dat art. wordt gt, of zoo als het nu gewijzigd is {E van de voor-
deelen, die de Maatschappij afwerpt, toegezegd; ja, het wordt
nog sterker uitgedrukt, de zeke1·heid wordt er van verschaft.
De vraag is dus: hoo kan iets, dat bepaald en met zekerheid
bij de wet toegezegd is, als eene gunst worden aangemerkt?
De bedenking, dat in dat art. niet van veilingen gesproken
wordt, is niets meer dan eene uitvlugt; want er wordt in het j
algemeen gesproken van 12002·¢ZeeZe2z die de Zllaaásc/trzppg cgfwezyot
en onder deze zijn de veilingen de allergrootste. Vrij zullen
dit zoo straks nader betoogen, maar moeten thans, de ons
voorgestelde orde volgende, in overweging nemen de redenen
die opgegeven zijn, waarom de veilingen te Middelburg zijn
ingekrompen en met geheele vernietiging bedreigd.
YVij vinden die in de aangehaalde missive van de Ned.
Handel­l1aatsehappij aan Burgemeester en Wlethouders, van
Dee. 1849. Zij zijn: ,, de nadeelige uitkomsten, welke de
,, veilingen te Middelburg, in vergelijking met andere plaat-
,, sen, hebben opgeleverd en die aan het Gouvernement aan­
,,leiding hebben gegeven tot het verlangen, dat de veilingen
,, aldaar werden gestaakt?
Deze opmerking heeft aanleiding gegeven tot een naauw­
keurig onderzoek van den loop der prijzen over een zeker ge-
tal jaren, en het is daaruit beslissend gebleken, dat te Mid-
delburg zelden lagere, maar zeer dikwijls hoogere prijzen zijn
bedongen dan te Amsterdam en Rotterdam.
Wij wensehen dit andermaal aan te toonen en voegen tot dat
einde als bijlage hiernevens eenen vergelijkenden staat van den
loop der prijzen der ordinaire Kofiij van 1840 tot 1856. Wij *‘
voegen daar niets bij, de cijfers zijn welsprekend genoeg,
Maar nu rijst de vraag: indien ondanks gelijkheid van
prijs, ja zelfs hoogere prijzen, de Middelburgsehe veilingen
toeh minder gerendeerd hebben, waaraan is het dan toe te
schrijven?
llet kan zijn dat de kosten van kamerhuur, afslagersloon,
drukken en uitgeven van kaarten en notitiën en dergelijke,