HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 13

JPEG (Deze pagina), 636.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

13
,, aandeel in bevrachtingen en retouren der Maatschappij aan
,, de hieronder vermelde steden toegezegd, te weten:
,, aan Amsterdam ...... gj.
ii Rotterdam .......· gg.
u Dordrecht ....... {G.
u Middelburg ...... §G." 1)
, Drie zaken zijn er in dit merkwaardig artikel op te mer-
V ken: vooreersá dat Middelburg behoort onder de steden, die
het voowmamsle öelmzg hebben bij handel en scheepvaart; Zen
zfweedèïz dat {U in de voordeelen, die de Maatschappij afwerpt,
een öillä/c aandeel is; zien alewlen dat van dat billijk aandeel
haar de zekeráeirl wordt verschaft.
Deze opvatting komt geheel overeen met de wijze van han-
delen der Ned. Handel-Maatschappij, gedurende de eerste
tien jaren van haar bestaan.
In 1834 is men eerst begonnen dit regt ..... te betwij-
felen? neen, maar het eenvoudig voorbij te zien en het op te
offeren aan een stelsel met betrekking tot de Suikerveilingen.
Later, in 18443, heeft de Handel­Maatschappij voor het eerst
onverholen en ondubbelzinnig uitgesproken, dat de beschou-
wingen dezer zijds over het regá veel te ver getrokken waren.
Het schijnt dus dat men in het tijdperk van 1834-1843
van lieverlede tot een ander begrip is gekomen, dat namelijk
aan Middelburg slechts als gunst kon toegerekend worden,
wat men vroeger meende haar regá te zijn. Maar op dat
standpunt zelf, meenen wij, kan de onthouding van veilingen
j aan Middelburg den toets der regtvaardigheid niet doorstaan.
•i `Wordt aa11 Middelburg eene gunst ontnomen, da11 moet deze
stad zich die gunst onwaardig hebben gemaakt; zoo niet, dan
treedt willekeur in de plaats der regtvaardigheid en het aan-
gehaalde art. der Statuten wordt een doode letter. Volgens
i) Dit artikel is bij de nieuwe Statuten in 1850 (art. 69) letterlijk over-
genomen, behalve dat door de toevoeging van Schiedam als plaats van aan-
voer , de [LOM aandcelen in 42*** aandeelen zijn veranderd.