HomeDe koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, inzonderheid in betrekking tot MiddelburgPagina 12

JPEG (Deze pagina), 672.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 18.74 MB

12
Zijne Excell. de Minister van Koloniën, bij missive van 2 Mei
1850 (l". E, n°. 13), aan Burgemeester en Ydlethouders te
Middelburg heeft medegedeeld, namelijk:
,, Dat Zijne Excell. moest doen opmerken, dat de onkosten
,, van opslag en verkoop der producten in Middelburg hooger
,, zijn bevonden dan in de grootere Hollandsche koopsteden,
,, hetgeen nadeelig is voor de belangen der sohatkist.” ë
Toetsen wij deze drie bedenkingen aan waarheid en regt. ·
Het rcgzï dat Zkláclrlelóazy meent te Madden 0p de veilingen
van de aldaar aaa_qev0e2·¢Z worrlemle proclactm, IS rn van GE-
. ' TROKKEN ea geezzszéïzs siroaáemle met de zéeazswjjze aan kei
Goazzemememf, zoo zegt de Handel­llaatschappij. Middelburg
daarentegen grondt zijn regt op het doel der oprigting van
de Maatschappij, op den inhoud harer Statuten en op ante-
cedenten. i
Het doel der oprigting wordt uitvoerig gelezen in de prae-
missen van Z. M. Besluit van 29 Maart 18244, waarbij de
mildste beginselen worden op den voorgrond geplaatst, te
weten het bevorderen van den voorspoed van scheepsbouw,
reederijen, fabrieken en trafreken, en het verzekeren aan de
natie van die voordeelen, waarop haar rang onder de volken,
de ligging van haar grondgebied en de belangrijkheid harer
volkplantingen haar aanspraak geven.
Vervolgens wordt in art. 1, onder de steden waar inteeke-
ningslijsten zouden worden geopend ook Zlïlizlzielámlq genoemd
en daar de steden in alphabetische orde voorkomen, is er
geen zweem van voorrang van de eene stad boven de andere j
merkbaar. ri
Later zijn de Statuten van de Ned. Handel­Maatschappij
gearresteerd en daar wordt in art. 82, § 2 het volgende
gelezen :
,, Ten einde aan die steden, welke het voornaamste belang
,, bij handel en scheepvaart hebben, de zekerheid te ver-
,,schalfen dat zij een billijk aandeel in de voordeelen, die de
,, Maatschappij afwerpt zullen genieten, wordt het volgend